UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.375.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - realizacja projektu dot. ochrony różnorodności biologicznej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2018-12-26

Data odpowiedzi: 2019-01-09

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

dokumentacja dotycząca przygotowania i realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej z elementami ekoedukacyjnymi na terenie przy ul. Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie w tym w szczególności:

- dokumentacja dotycząca procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (w przypadkach określonych przepisami prawa),

- wniosku o zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną wraz z ekspertyzą przyrodniczą/zezwolenia RDOŚ lub GDOŚ na przeprowadzenie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną wraz z ekspertyzą przyrodniczą lub oświadczenia o braku oddziaływania projektu na gatunki i ich siedliska o znaczeniu krajowym oraz gatunki i ich siedliska przyrodnicze o znaczeniu dla Wspólnoty wraz z ekspertyzą,

- dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego projektem (kopie decyzji o warunkach zabudowy lub kopie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),

- kopie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy wraz z dokumentacją techniczną

- studium wykonalności

- wniosku o dofinansowanie złożonego w odpowiedzi na konkurs RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/16.


Treść odpowiedzi:
DOC, 59 KB metryczka
PDF, 3,87 MB metryczka
PDF, 4,01 MB metryczka
PDF, 1,75 MB metryczka
PDF, 6,58 MB metryczka
PDF, 1,79 MB metryczka
PDF, 4,60 MB metryczka
PDF, 2,04 MB metryczka
PDF, 1,65 MB metryczka
PDF, 636,86 KB metryczka
PDF, 223,64 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.375.2018 Wniosek - realizacja projektu dot. ochrony różnorodności biologicznej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-02 11:23:45
Wytworzył: Justyna Sarna-Pezowicz
Data wytworzenia: 2018-12-26
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Ewa Szóstak
Data modyfikacji: 2019-12-23 11:08:35