• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.375.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - realizacja projektu dot. ochrony różnorodności biologicznej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2018-12-26

Data odpowiedzi: 2019-01-09

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

dokumentacja dotycząca przygotowania i realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej z elementami ekoedukacyjnymi na terenie przy ul. Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie w tym w szczególności:

- dokumentacja dotycząca procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (w przypadkach określonych przepisami prawa),

- wniosku o zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną wraz z ekspertyzą przyrodniczą/zezwolenia RDOŚ lub GDOŚ na przeprowadzenie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną wraz z ekspertyzą przyrodniczą lub oświadczenia o braku oddziaływania projektu na gatunki i ich siedliska o znaczeniu krajowym oraz gatunki i ich siedliska przyrodnicze o znaczeniu dla Wspólnoty wraz z ekspertyzą,

- dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego projektem (kopie decyzji o warunkach zabudowy lub kopie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),

- kopie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy wraz z dokumentacją techniczną

- studium wykonalności

- wniosku o dofinansowanie złożonego w odpowiedzi na konkurs RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/16.


Treść odpowiedzi:
DOC, 59 KB metryczka
PDF, 3,87 MB metryczka
PDF, 4,01 MB metryczka
PDF, 1,75 MB metryczka
PDF, 6,58 MB metryczka
PDF, 1,79 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.375.2018 Wniosek - realizacja projektu dot. ochrony różnorodności biologicznej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-01-02 11:23:45
Wytworzył: Justyna Sarna-Pezowicz
Data wytworzenia: 2018-12-26
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Izabela Meissner
Data modyfikacji: 2019-01-09 13:20:46