UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.373.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2018-12-21

Data odpowiedzi: 2019-01-03

Treść wniosku:

W oparciu o art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (zwanej dalej: „Ustawą"), zwracam się z prośbą o udzielenie następujących informacji dotyczących nieruchomości:

- obejmującej działkę ewidencyjną nr 7/10, Obręb Olsztyn 34, położonej w Olsztynie;

- obejmującej działkę ewidencyjną nr 7/11, Obręb Olsztyn 34, położonej w Olsztynie;

- obejmującej działkę ewidencyjną nr 7/12, Obręb Olsztyn 34, położonej w Olsztynie;

- obejmującej działkę ewidencyjną nr 7/15, Obręb Olsztyn 34, położonej w Olsztynie;

- obejmującej działkę ewidencyjną nr 1/2, Obręb Olsztyn 50, położonej w Olsztynie;

- obejmującej działkę ewidencyjną nr 165/4, Obręb Olsztyn 33, położonej w Olsztynie; zwanymi dalej „Działkami":

1. Czy Rada Miasta Olsztyna w drodze uchwały wyznaczyła obszar zdegradowany lub obszar rewitalizacji w rozumieniu art. 8 Ustawy?

2. Jeżeli uchwała o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego lub obszaru rewitalizacji, o której mowa w pkt 1 została wydana, czy zostało w niej zastrzeżone prawo pierwokupu na rzecz gminy lub zakaz wydawania decyzji warunkach zabudowy, w zakresie określonym w art. 11 ust. 4 pkt 2 Ustawy dla Działek?

3. Jeżeli obszar rewitalizacji w drodze uchwały Rady Miasta Olsztyna został wyznaczony, to czy został uchwalony lokalny program rewitalizacji, w rozumieniu art. 14 Ustawy, a jeśli tak, jakie są jego założenia w odniesieniu do Działek?

4. Czy istnieją inne akty prawa miejscowego lub inne dokumenty dotyczące rewitalizacji Działek?

5. Czy w ramach Rady Miejskiej Olsztyna w drodze uchwały Rady Miasta Olsztyna została wyznaczona Specjalna Strefa Rewitalizacji, w rozumieniu art. 25 Ustawy, a jeśli tak jakie są złożenia uchwały wyznaczającej Strefy dla Działek?

W przypadku istnienia, którejkolwiek z wymienionych uchwał lub uchwał analogicznych podjętych na podstawie przepisów innych niż Ustawa, dotyczących rewitalizacji obszaru, na którym znajdują się Działki, uprzejmie proszę o wskazanie numerów oraz daty ich podjęcia przez Radę Miasta Olsztyna lub inne uprawnione organy.

 

 


Treść odpowiedzi:
DOCX, 85,77 KB metryczka
PDF, 3,04 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.373.2018 Wniosek - obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-28 11:50:22
Wytworzył: Justyna Sarna-Pezowicz
Data wytworzenia: 2018-12-21
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Izabela Meissner
Data modyfikacji: 2019-01-03 14:58:38