UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.361.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - przetarg na zagospodarowanie terenu ogródków restauracyjnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2018-12-03

Data odpowiedzi: 2018-12-18

Treść wniosku:

Dot. Przetargu 96/2018 ogłoszonego dnia 16.11.2018 r. Zagospodarowanie terenu ogródków restauracyjnych na terenie Parku Podzamcze w Olsztynie /CPV:45112711-2/

W związku z decyzją o pozwoleniu na budowę nr II-163/2015 proszę o podanie dowodów, zgodnie z art. 37 prawa budowlanego – tj. wpisy w dzienniku budowy od dnia 13.05.2018 r, dotyczące rozpoczęcia robót; dowody: wykonania ogrodzenia terenu budowy i zamieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej budowy; wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; zawiadomienia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

Dnia 08.05.2018 r. złożono do P.I.N.B. dla miasta Olsztyna tzw. „zawiadomienie o rozpoczęciu robót”, jednak wg moich obserwacji robót tych nie rozpoczęto; minęły więc trzy lata od daty uprawomocnienia się w/w decyzji o pozwoleniu na budowę, a nie ma na tym terenie ogrodzenia placu budowy, jak również nie widnieje w żadnym miejscu tablica budowy, więc pomimo zgłoszenia w PINB Olsztyn tzw. „rozpoczęcia robót”, faktycznie tych robót nie rozpoczęto, a z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że w latach poprzednich jak i w tym roku w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik istniał na tym terenie drewniany podest użytkowany przez jednego z przedsiębiorców jako ogródek restauracyjny, gdzie od godzin popołudniowych do późnych godzin nocno-porannych odbywały się koncerty, karaoke i imprezy taneczne (zdjęcia i wideo na facebooku Pubu Stara Fabryka). Na przedmiotowy „teren budowy” Wydział Geodezji UM Olsztyna zawarł z właścicielem Pubu Stara Fabryka umowę na odpłatną dzierżawę (zgodnie z miejskimi stawkami) placu pod letni ogródek restauracyjny od 1 maja 2018 do 17 października 2018 roku.

Jeśli pozwolenie jest „aktualne” to może oznaczać, że na nieoznakowanym terenie „rozpoczętej” budowy prowadzono szeroką działalność rozrywkową z piciem alkoholu, konsumpcją, śpiewami, tańcami i koncertami włącznie – czy odpowiada za to kierownik budowy wraz z inspektorem nadzoru, którego oświadczenie wraz z uprawnieniami złożono do wniosku o zawiadomieniu o rozpoczęciu robót, czy Gmina Olsztyn jako inwestor inwestycji miejskich?

Dodatkowo wyjaśnienia wymagają poniżej przedstawione sprawy istotne dla przyszłego wykonawcy robót składającego ofertę do przetargu, aby wykluczyć problemy podczas prowadzenia budowy:

1)zgodność projektu będącego załącznikiem do SIWZ z mpzp dla miasta Olsztyna dla (..) terenów zieleni wokół starego miasta (..) przyjętego Uchwałą nr LV/747/06 Rady Miasta Olsztyna w zakresie:

a) budowy sceny – w projekcie jest mowa o prowadzeniu kabli energetycznych do nagłośnienia i oświetlenia do przyszłej sceny w obrębie ogródków restauratorskich (scenę wrysowano linią przerywaną na projekcie zagospodarowania tj. rysunek i oznaczono symbolem „G”); należy zauważyć, że inwestycja znajduje się na obszarze objętym przepisami art. 156 ustawy o ochronie środowiska ws. nagłośnienia w środowisku (teren chroniony jako Obszar Doliny Środkowej Łyny)

b)  budowy „ogródków restauracyjnych” – w mpzp jest mowa o „(.) letnich ogródkach kawiarnianych (..)”, a nie ogródkach restauracyjnych: w tych pierwszych mogą przebywać również dzieci, jak i dorośli, serwuje się kawę, ciasta, lody i napoje bezalkoholowe, kawiarnie nie prowadzą koncertów, dyskotek, imprez nocnych, czynne są najczęściej do wczesnych godzin wieczornych, służą spotkaniom osób, pragnących w spokoju porozmawiać, poczytać, zagrać w gry planszowe itp.; natomiast w tych planowanych wg pozwolenia na budo1) tj. ogródkach restauracyjnych można serwować alkohol, mogą być czynne do godz. 6 rano zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyna nr VII/57/07 z dnia 7 marca 2007 roku, a dodatkowo lokalizując na tym terenie bezprawnie scenę umożliwia się zakłócanie spokoju mieszkańców okolicznych budynków poprzez osoby podnajmujące od miasta ogródek – co w oczywisty sposób zaprzecza kolejnemu zapisowi w mpzp tj: „(…) ZP zieleń parkowa (..) należy projektować jako (..) ciąg zieleni spełniający funkcje rekreacyjno-spacerowe dla mieszkańców miasta (..)”.

Dodatkowo w ramach dostępu do informacji publicznej proszę o przedłożenie danych podmiotu, który rozpoczął budowę zgodnie z „zawiadomieniem o rozpoczęciu robót budowlanych” złożonym dnia 08.05.2018 r. wraz z kopiami dokumentów: potwierdzających wyłonienie wykonawcy tych robót, uprawnienia budowlane wykonawcy, zatwierdzony plan BIPZ, protokół przekazania terenu przez inwestora tj. UM Olsztyna, szkic tyczenia obiektu sporządzony przez uprawnionego geodetę, potwierdzenie zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie zgodnie z warunkami pozwolenia Konserwatora, potwierdzenie zatrudnienia archeologa do nadzoru nad prowadzonymi pracami ziemnymi, zapisy dziennika budowy z prowadzonych prac i odbiorów zamawiającego, dokumentację fotograficzną z rozpoczęcia wykonywania prac ziemnych.

Dodatkowo proszę o podanie informacji o wszystkich źródłach finansowania przedmiotowej inwestycji miejskich tj. przetargu 96/2018 ogłoszonego dnia 16.11.2018 r. Zagospodarowanie terenu ogródków restauracyjnych na terenie Parku Podzamcze w Olsztynie /CPV:45112711-2/.

 

Uszczegółowienie treści odpowiedzi:

zał. nr 1-7 dołączono do pisma znak: OK.1431.361.2018Treść odpowiedzi:
DOC, 87 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.361.2018 Wniosek - przetarg na zagospodarowanie terenu ogródków restauracyjnych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-12 14:09:01
Wytworzył: Krzysztof Śmieciński
Data wytworzenia: 2018-12-03
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Krzysztof Soszyński
Data modyfikacji: 2019-01-08 09:35:48