UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.360.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - oddziaływanie stacji bazowej sieci ORANGE-Polska S.A.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-12-06

Data odpowiedzi: 2018-12-18

Treść wniosku:

Dot. Wniosku o udostępnienie informacji o oddziaływaniu stacji bazowej tel. Komórkowej i mobilnego INTERNETU sieci ORANGE-Polska S.A. nr 815 – na środowisko oraz zdrowie pacjentów i personelu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Żołnierskiej nr 18 w Olsztynie.

1. Wg uzyskanych informacji od Prezesa Urzędu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na gmachu WSS-Olsztyn eksploatowana jest od 2012 roku stacja bazowa telefonii komórkowej i mo­bilnego INTERNETU sieci ORANGE-Polska S. A., o identyfikacyjnym numerze 815. Pierwszym operatorem tej stacji była PTK-CENTERTEL Sp. z o.o.

2. Kierując się przepisami sprecyzowanymi:

a) w art. 8, art. 12, art. 13; art. 20.1; art. 71.2; art. 72.1 pkt 1) i 3); art. 75.1 pkt 4); art. 77.1 pkt 2) Ustawy OOŚ z dnia 03.10.2008r. – Dz.U.2017.1405;

b) w § 2 i Zał. 1 Rozp. Ministra Środowiska z dnia 02.07.2010r. - Dz.U.2010.130.879,

c) w art. 33.1 pkt 5) Ustawy z dnia 04.09.1997r. w sprawie działów administracji rządowej - Dz. U.2018.762,

d) w art. 68.3; art. 74.4; art. 92.2 Konstytucji RP - Dz.U.1997.78.483Lj,

Stowarzyszenie składa niniejszym WNIOSEK o udostępnienie w wersji papierowej informacji związanych z oddziaływaniem stacji bazowej jak w p. 1 na środowisko i zdrowie pacjentów oraz personelu w WSS-Olsztyn.

3. Wykaz zamawianych informacji:

3.1 DECYZJA uzgodnień środowiskowych Prezydenta Olsztyna, wydana dla stacji bazowej nr 815, o parametrach eksploatacyjnych zgodnych z DECYZJĄ Prezesa UKE wg Zał. [1] i [2] ->  vide pkt 2 a) nin. WNIOSKU

3.2 POSTANOWIENIE/OPINIA PWIS-Olsztyn, dokumentująca skuteczną sanitarną ochronę zdro­wia i życia pacjentów oraz personelu - naświetlanego mikrofalowymi modulowanymi PEM, emitowanymi przez stację bazową nr 815, o parametrach eksploatacyjnych zgodnych z DE­CYZJĄ Prezesa UKE wg Zał. [1] i [2] - vide -> pkt 2 a); pkt 2 c) i pkt 2 d) nin. WNIOSKU.

3.3 DECYZJA lokalizacyjna Prezydenta Olsztyna, wydana dla stacji bazowej nr 815, o parametrach eksploatacyjnych zgodnych z DECYZJĄ Prezesa UKE wg Zał. [1] i [2] - vide pkt 2 a) nin. WNIOSKU.

3.4 DECYZJA budowlana Prezydenta Olsztyna, wydana dla stacji bazowej nr 815, o parame­trach eksploatacyjnych zgodnych z DECYZJĄ Prezesa UKE wg Zał. [1] i [2] – vide -> pkt 2 a) nin. WNIOSKU.

3.5 ZGŁOSZENIE przez operatora instalacji, zarejestrowanej przez Prezydenta Olsztyna, dla eksploatacji stacji bazowej nr 815, o parametrach eksploatacyjnych zgodnych z DECYZJĄ Prezesa UKE wg Zał. [1] i [2] - vide -> pkt 2 c) nin. WNIOSKU. 

4. Prosimy o spowodowanie przez Pana Prezydenta podjęcia realizacji nin. WNIOSKU, przez wysłanie na nasz e-mailowy adres jak w winiecie:

a) ilość stron kserokopii informacji - format A4,

b) koszt wykonania kserokopii i wysyłki informacji na nasz adres, zgodnie z Dz.U.2010. 215.1415 § 3 i § 5,

c) numer rachunku bankowego UM-Olsztyn, dla umożliwia nam dokonania odręcznej opłaty za udostępnione info.

5. Przekazane n. STOWARZYSZENIU w myśl niniejszego WNIOSKU informacje, zamierzamy wykorzystać w naprawczych postępowaniach administracyjnych i procesowych. W związku z tym i w myśl przepisu wg art. 271 § 1 Kodeksu karnego - prosimy o spowodowanie załatwienia nin. WNIOSKU przez Pański Urząd - w pełnej zgodności ze stanem faktycznym.

6. W razie odmowy udostępnienia informacji wg niniejszego WNIOSKU - żądamy wystawienia przez Pana Prezydenta DECYZJI wg art. 20.1 OOŚ - Dz.U.2017.1405, z przekonywującym uzasadnieniem faktycznym i prawnym, po myśli przepisu wg art. 107 § 3 KPA.Treść odpowiedzi:
DOCX, 68,15 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.360.2018 Wniosek - oddziaływanie stacji bazowej sieci ORANGE-Polska S.A.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-12 09:58:43
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-12-06
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-12-19 14:03:16