UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 11-12-2018
Porządek posiedzenia:

11 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 13.30

posiedzenie Komisji Rodziny

Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30 – sala 213

 

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:

  • Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, (nr rob. 14/18)
  • Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie ustanowienia „Wieloletniego Gminnego Programu Osłonowego w Zakresie Dożywiania Dzieci i Młodzieży dla Miasta Olsztyna na lata 2019-2023”, (nr rob. 15/18)
  • Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, (nr rob. 16/18)
  • Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, (nr rob. 17/18)
  • Projekt Uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych  usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, (nr rob. 18/18)
  • Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia  odpłatności za pobyt w Dziennych Domach „Senior+”  utworzonych na terenie Olsztyna w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, (nr rob. 19/18)
  • Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Oś priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek, (nr rob. 20/18)

3.       Sprawy różne.

Protokół: Prot. kom. Rodzina 1_18.doc
Obecność: Kom. Rodziny - 11.12.28.pdf

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Rodziny - 11.12.18
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2018-12-07 12:48:48
Wytworzył: Ilona Hołoszkiewicz
Data wytworzenia: 2018-12-07
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-03-25 13:25:07