UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.323.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-11-02

Data odpowiedzi: 2018-11-06

Treść wniosku:

WNIOSEK

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 4, art. 6 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) dalej jako „Ustawa”, wnoszę o aktualizację informacji przekazanych mi w Państwa e-mailu z dnia 1 sierpnia 2018 r. w zakresie udostępnienia informacji publicznej w następujących sprawach:

(i)czy na obszarze Olsztyna została podjęta uchwała na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073) w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń oraz o wskazanie numeru uchwały oraz daty i miejsca jej publikacji

(ii)jeżeli nie została podjęta uchwała, o której mowa w punkcie (i) powyżej, informacji czy, na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została podjęta uchwała o przygotowaniu uchwały, o której mowa w pkt (i) powyżej oraz informacji dotyczącej dalszego procesu sporządzania wskazanej wyżej uchwały, zgodnie z art. 37b ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

a)przekazanie informacji dotyczącej stopnia zaawansowania procedury w przedmiocie uchwalenia uchwały, o której mowa w punkcie (i) powyżej;

b)planowanej dacie uchwalenia uchwały, o której mowa w punkcie (i) powyżej;

c)przekazanie informacji o dokonanych uzgodnieniach i uzyskanych opiniach;

d)przekazanie informacji o przewidywanej dacie wyłożenia projektu uchwały, o której mowa w punkcie (i) powyżej do publicznego wglądu.

Wnoszę także o podanie informacji czy w dalszych sprawach związanych z udostępnieniem informacji publicznej wiążący dla organu administracji kontakt może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, wnoszę o podanie adresu poczty elektronicznej, na który można kontaktować się z organem w sprawach z zakresu informacji publicznej.


Treść odpowiedzi:
DOC, 210 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.323.2018 Wniosek - uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-06 08:31:44
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-11-02
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-11-06 10:26:43