UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.299.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - umowa z TECHNITAL S.A.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka Realizująca Projekt I

Data wpływu: 2018-10-05

Data odpowiedzi: 2018-10-11

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

Dotyczy: Umowy nr 272.1.2015 z 29.10.2015 r. zawartej pomiędzy TECHNITAL Sp. A. z siedzibą we Włoszech, 20139 Mediolan, via Cassano d?Adda 27/1, zarejestrowaną w Izbie Handlowej w Mediolanie w Rejestrze Przedsiębiorców, NIP i numer wpisu 05139031008, zarejestrowaną w Rejestrze Administracyjno-Gospodarczym pod nr 1711806, z kapitałem zakładowym 5.000.000 EUR, adres do doręczeń w Polsce: ul. Grzybowska 12/14 lok. 37B, 00-132 Warszawa, NIP PL: 107-00-14-924, a Gminą Olsztyn, z siedzibą przy pl. Jana Pawła II, 10-101 Olsztyn na wykonanie zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej: przebudowy Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego (drogi wprowadzającej ruch z miasta w kierunku drogi DK51 przejście graniczne Bezledy” oraz przebudowy  wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie? Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1.Czy dokumentacja projektowa została w całości ukończona, w szczególności kiedy została przekazana do Zamawiającego, kiedy została protokolarnie odebrana oraz czy wykonawcy – spółce TECHNITAL Sp. A. zostało wypłacone wynagrodzenie umowne, w jakiej wysokości, w jakim terminie i z jakimi karami umownymi?

2.W przypadku rozwiązania umowy lub zawarcia porozumienia pomiędzy TECHNITAL Sp. A. a Gminą Olsztyn, proszę o wskazanie okoliczności zaistnienia niniejszej sytuacji.

3.Czy dokumentacja branży zieleń (projekt budowlany w opracowaniu zbiorczym projektu zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy specyfikacje techniczne, dokumentacja przetargowo-kosztorysowa) została odebrana przez Gminę Olsztyn

4.W jakich terminach zostały podpisane aneksy TECHNITAL Sp. A. a Gminą Olsztyn

5.W przypadku zaistnienia sporu sądowego pomiędzy TECHNITAL Sp. A. a Gminą Olsztyn dot. Realizacji w/w dokumentacji – wskazanie sygnatury sprawy sądowej i sądu przed którym toczy się to postępowanie sądowe.


Treść odpowiedzi:
PDF, 311,59 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.299.2018 Wniosek - umowa z TECHNITAL S.A.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-08 11:27:50
Wytworzył: Jolanta Glińska
Data wytworzenia: 2018-10-05
Odpowiedzialny: Jolanta Glińska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-10-23 12:29:32