UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.294.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - roszczenia o zwrot Nieruchomości

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-10-01

Data odpowiedzi: 2018-10-15

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, dalej jako „Ustawa”), wnoszę o udostępnienie informacji, czy nieruchomości położone w Olsztynie, dla których prowadzona jest Księga Wieczysta nr OL10/00049697/0, oznaczone jako działki o numerach geodezyjnych:

  • 129/2 (sto dwadzieścia dziewięć/dwa), identyfikator działki 286201_1.0109.129 (dwa osiem sześć dwa zero jeden_jeden zero.zero jeden zero dziewięć.jeden dwa dziewięć), położona przy: Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 34 (trzydzieści cztery) i Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 36 (trzydzieści sześć) w Olsztynie, gmina Olsztyn m., województwo warmińsko-mazurskie, obręb Nr 109 (sto dziewięć), opisana jako Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, (powstała w wyniku podziału działki 129 obręb 109 Olsztyn, decyzja GGN.I.6831.101.2016.B Prezydenta Olsztyna z dnia 26.05.2017 r.)
  • 110/2 (sto dziesięć/dwa), położonej przy ulicy Głowackiego w Olsztynie, gmina Olsztyn m., województwo warmińsko-mazurskie, obręb Nr 109 (sto dziewięć), opisana jako Ti-inne tereny komunikacyjne,
  • 123/1 (sto dwadzieścia trzy/jeden), położona przy ulicy Głowackiego w Olsztynie, gmina Olsztyn m., województwo warmińsko-mazurskie, opisano jako Bz-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
  • 123/2 (sto dwadzieścia trzy/dwa), położona przy ulicy Głowackiego w Olsztynie, gmina Olsztyn m., województwo warmińsko-mazurskie, opisana jako Dr-drogi)

 oraz czy nieruchomość położona w Olsztynie, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr OL10/00173464/6, oznaczona jako działka o numerze geodezyjnym:

  • 129/1 (sto dwadzieścia dziewięć/jeden) położona przy ulicy B. Głowackiego 34 w Olsztynie, gmina Olsztyn m., województwo warmińsko-mazurskie, opisana jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (powstała w wyniku podziału działki 129 obręb 109 Olsztyn, decyzja GGN.I.6831.101.2016.B Prezydenta Olsztyna z dnia 26.05.2017 r.)

(dalej jako „Nieruchomość”),

a)   była lub jest przedmiotem roszczeń o zwrot Nieruchomości przez byłych właścicieli lub ich następców prawnych, lub

b)   czy w stosunku do Nieruchomości toczy się jakiekolwiek postępowanie reprywatyzacyjne lub postępowanie dotyczące prawidłowości nabycia Nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, m.in. postępowanie o zwrot nieruchomości przejętej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wywłaszczonej lub o odszkodowanie z tytułu przejęcia lub wywłaszczenia nieruchomości lub postępowanie dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej oraz czy zostało zgłoszone jakiekolwiek żądanie wszczęcia takiego postępowania.

 Jednocześnie na podstawie art. 14 Ustawy, wnoszę o udostępnienie przedmiotowej informacji w formie pisemnej na wskazany adres, a kopii na adres e-mail.


Treść odpowiedzi:
DOC, 26 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.294.2018 Wniosek - roszczenia o zwrot Nieruchomości
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-03 09:58:57
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-10-01
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-11-21 10:10:06