UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.290.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - budowa marketu budowlanego Leroy-Merlin

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-09-28

Data odpowiedzi: 2018-10-12

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Niniejszym na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) wnoszę o udzielenie informacji publicznej w postaci odpowiedzi na pytanie:

  • czy dla inwestycji polegającej na budowie marketu budowlanego Leroy-Merlin zlokalizowanego w Olsztynie przy skrzyżowaniu al. Sikorskiego i ul. Tuwima wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • w przypadku twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytanie niniejszym wnoszę o informację publiczną w postaci kopii zanonimizowanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia,
  • kopii opinii Regionalnej Ochrony Środowiska związanej z wydaniem w/w decyzji środowiskowej,
  • kopii opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego związanej z wydaniem w/w decyzji środowiskowej,
  • jednocześnie zwracam się z prośbą o udostępnienie Karty informacyjnej dla wskazanego przedsięwzięcia, jeśli takowa została zatwierdzona w/w decyzją środowiskową bądź raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeśli takowy został sporządzony dla wskazanej inwestycji.

 Na podstawie art. 14 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób:

  • przesłania kopii w/w dokumentów na adres Wnioskodawcy,
  • ewentualnie w zakresie Karty informacyjnej przedsięwzięcia udostępnienie dokumentów do przeglądania (i wykonania fotokopii) w siedzibie urzędu, w uzgodnionym uprzednio terminie

Treść odpowiedzi:
Odpowiedź została udzielona w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.290.2018 Wniosek - budowa marketu budowlanego Leroy-Merlin
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-01 15:20:03
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-09-28
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-10-15 13:02:40