UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.284.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - zadania statutowe OPN-T

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Data wpływu: 2018-09-21

Data odpowiedzi: 2018-10-15

Treść wniosku:

Proszę o przedstawienie wyników w zakresie spełnienia zakresu n/w działań od momentu powołania Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego do dnia złożenia niniejszego pisma.
Proszę o odniesienie się do każdego z punktów.

Zgodnie ze statutem, zakres działania OPN-T obejmuje w szczególności:

1)zapewnienie sprzyjających warunków do rozpoczynania działalności gospodarczej, nastawionej w głównej mierze na wykorzystanie innowacyjnych produktów i technologii oraz rozwijania działalności gospodarczej dla istniejących już przedsiębiorstw, nastawionych na rozwój innowacyjnych produktów i technologii,

2)działania na rzecz zwiększania absorpcji innowacji wiedzy w przedsiębiorstwach,

3)kreowanie i stymulowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami a sferą badawczo-rozwojową,

4)promocję postaw innowacyjnych i przedsiębiorczości,

5)stworzenie korzystnych warunków zachęcających potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych do inwestowania na terenie województwa,

6)stworzenie korzystnych warunków do podejmowania przez absolwentów uczelni wyższych własnej działalności gospodarczej o charakterze innowacyjnym, jak również do powstawania nowych miejsc pracy,

7)zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania nowych technologii,

8)działania informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie promocji innowacyjności i transferu technologii, badań naukowych, działalności innowacyjnej, powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw prowadzących badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność innowacyjną,

9)wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym funduszy unijnych,

10)uczestnictwo we wspólnych projektach dofinansowywanych ze źródeł wewnętrznych,

11)zarządzanie budynkami OPN-T poprzez wynajem nieruchomości lub infrastruktury technicznej, wyposażenia dla firm wykorzystujących nowoczesne technologie oraz podmiotów zewnętrznych świadczących usługi około biznesowe,

12)obsługę techniczną i administracyjną obiektów, lokali, infrastruktury, wyposażenia i urządzeń, wykorzystywanych na potrzeby przedsięwzięć innowacyjnych,

13)najem nieruchomości, wyposażenia lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej,

14)pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej,

15)zarządzanie zasobami materialnymi i niematerialnymi OPN-T oraz zapewnienie ich rozwoju

16)prowadzenie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej


Treść odpowiedzi:
PDF, 343,35 KB metryczka
PDF, 1,27 MB metryczka
PDF, 310,67 KB metryczka
PDF, 160,33 KB metryczka
PDF, 716,54 KB metryczka
PDF, 1,48 MB metryczka
PDF, 128,40 KB metryczka
DOC, 84 KB metryczka
DOCX, 16,65 KB metryczka
DOCX, 14,01 KB metryczka
DOCX, 12,06 KB metryczka
DOCX, 18,68 KB metryczka
DOCX, 17,32 KB metryczka
DOCX, 11,97 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.284.2018 Wniosek - zadania statutowe OPN-T
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-25 10:59:40
Wytworzył: Wojciech Samulowski
Data wytworzenia: 2018-09-21
Odpowiedzialny: Wojciech Samulowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-12 12:41:07