UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.263.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - miejscowy plan zagospodarowania przwstrzennego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-08-31

Data odpowiedzi: 2018-09-05

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie pisemnej informacji w stosunku do niżej wskazanych nieruchomości („Nieruchomość”), których łączna powierzchnia wynosi 6,2694 ha:

  1. Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 6/2, obręb ewidencyjny 94, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00152933/2.
  2. Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 25/11, obręb ewidencyjny 89, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00152933/2.
  3. Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 6/15, obręb ewidencyjny 0094, Olsztyn 94, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00152933/2.
  4. Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 6/16, obręb ewidencyjny 0094, Olsztyn 94, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00152933/2.

Proszę o udzielenie następujących informacji:

1.Czy dla Nieruchomości (ich części) został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Jeśli tak, to prosimy o podanie sygnatury uchwały.

2.Jakie jest przeznaczenie Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki plan został uchwalony?

3.Czy toczą się jakiekolwiek postępowania w sprawie zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Nieruchomości lub ich części, jeśli taki plan został uchwalony? Jeśli tak, to na jakim one są etapie?

4.Jakie jest przeznaczenie Nieruchomości lub ich części w projekcie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile taki projekt miejscowego planu istnieje?

5.Czy dla Nieruchomości zostało uchwalone stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego? Jeśli tak, to prosimy o podanie sygnatury uchwały.

6.Jakie jest przeznaczenie Nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jeśli studium zostało uchwalone?

7.Czy toczą się jakiekolwiek postępowania w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Nieruchomości lub ich części? Jeżeli tak to na jakim są one etapie?


Treść odpowiedzi:
DOC, 218 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.263.2018 Wniosek - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-03 18:21:31
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-08-31
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-09-06 08:55:37