UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.258.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2018-08-30

Data odpowiedzi: 2018-09-12

Treść wniosku:

Na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następujących danych:

1.      Ile wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – złożonych w trybie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ( Dz.U. z dnia 15 marca 2016r. ) dalej „u.p.w.” – wpłynęło do Organu w okresie od 16 czerwca 2016 roku do 31 lipca 2018 roku?

2.      Proszę o wskazanie przedmiotu wniosków, o których mowa w pkt.1 powyżej, tj. określenie jakich konkretnych informacji dotyczyły te wnioski.

3.      Proszę o wskazanie:

a.       rozstrzygnięcia Organu odnośnie każdego ze złożonych wniosków, o których mowa w pkt 1. powyżej, poprzez określenie czy:

i. przekazano wnioskodawcy informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania,

ii. poinformowano wnioskodawcę o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę

iii. złożono wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania,

iv. złożono wnioskodawcy informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie (w tym wypadku, proszę także o wskazanie ustalonej przez Organ wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie wnioskowanych informacji oraz wysokości nałożonej finalnie za wnioskodawcę opłaty)

v. odmówiono wnioskodawcy w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ,

vi. wydano inne rozstrzygnięcie.

4. Czy w okresie od 16 czerwca 2016 roku do 31 lipca 2018 roku Organ zawierał umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, o których mowa w art. 9 ust. 2 u.p.w.?

5. W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie wskazane w pkt. 4 powyżej, proszę o udostępnienie treści wszelkich umów zawartych przez Organ w przedmiocie udzielenia wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

      Proszę o udzielenie odpowiedzi pocztą elektroniczną.

 

 


Treść odpowiedzi:
PDF, 455,64 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.258.2018 Wniosek - wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-03 10:47:25
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2018-08-30
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-09-13 10:22:34