UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.234.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - gospodarowanie odpadami komunalnymi

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-08-01

Data odpowiedzi: 2018-08-13

Treść wniosku:

Na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1.      Roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzane na podstawie art. 9q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622, z późn. zm.) za lata 2015-2017.

2.      Roczne analizy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z lata 2015-2017 (na podstawie art. 9tb ww. ustawy z 1996 r.).

3.      Uchwały w sprawie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (opłaty wynikające z art. 6h ww. ustawy z 1996 r.) z lat 2015-2018.

4.      Kwota uzyskana z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości w roku: 2015, 2016 i 2017 (w każdym osobno).

5.      Informacja czy opłata za odbiór odpadów komunalnych obejmuje nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (dot. art. 6c. ust. 2 ww. ustawy z 1996 r.):

a)      Jeśli tak to od jakiej daty ta opłata obejmowała te nieruchomości i czy były przerwy w jej obowiązywaniu wobec tego rodzaju płatników?

b)      Jeśli nie, to czy w latach 2011-2018 takie nieruchomości były objęte opłatą przez jakikolwiek okres  - jaki to był okres?

6.      Kwota wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku: 2015, 2016 i 2017 (w każdym osobno), ogółem oraz na poszczególne rodzaje wydatków (zgodnie z klasyfikacją budżetową, nazwa wydatku oraz dział, rozdział i paragraf).

7.      Ogłoszenia o wynikach przetargów na odbieranie odpadów komunalnych (lub na odbieranie i zagospodarowanie) w związku z art. 6d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z lat 2015-2018 – albo fragmenty tych dokumentów, na których widnieją nazwy wyłonionych przedsiębiorców.

 

Uprzejmie proszę o przekazanie informacji w wersji elektronicznej (w formie wiadomości e-mail i w razie potrzeby załączonych skanów dokumentów).

 

1.      Czy aktualne przepisy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi wymagają dalszych zmian?

A) Tak, B) Nie. Proszę o ewentualne ogólne uwagi, oceny, rekomendacje potrzeb zmian – w aktualnych przepisach regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi:

2.      Czy istnieją bariery/problemy prawne/pozaprawne w zakresie zarządzania finansami samorządowymi - w gospodarce odpadami komunalnymi?

A) Tak, B) Nie. Proszę o ewentualne określenie tych barier/problemów:

3.      Czy istnieją bariery/problemy prawne/pozaprawne w zakresie osiągania celów środowiskowych np. poziomu recyklingu, ilości zebranych odpadów – w gospodarce odpadami komunalnymi?

A) Tak, B) Nie. Proszę o ewentualne określenie tych barier/problemów:

4.      Jeśli chodzi o zmiany prawne w gospodarce odpadami komunalnymi, które weszły w życie w latach 2012-2018:

a)      Czy istnieją takie zmiany przepisów, które oceniają Państwo jako zdecydowanie pozytywnie?

A) Tak, B) Nie. Proszę o ewentualne ich określenie:

b)      Czy istnieją takie zmiany przepisów, które oceniają Państwo jako zdecydowanie negatywne, szkodliwe lub niepotrzebne?

A) Tak, B) Nie. Proszę o ewentualne ich określenie:

5.      Jaka jest ogólna Państwa ocena „reformy” w przepisach o gospodarce odpadami komunalnymi wprowadzonej w latach 2012-2013?

A) Pozytywna, B) Negatywna, C) Brak jednoznacznej oceny.

6.      Jaka jest Państwa ocena kolejnych zmian legislacyjnych, w okresie po ww. „reformie”, tj. w latach 2013-2018?

A)    Pozytywna, B) Negatywna, C) Brak jednoznacznej oceny.

 


Treść odpowiedzi:
DOC, 81 KB metryczka
DOCX, 19,94 KB metryczka
DOCX, 97,14 KB metryczka
DOC, 242 KB metryczka
DOC, 586.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.234.2018 Wniosek - gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-07 12:07:30
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-08-01
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-08-14 09:11:06