UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.228.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia decyzji nr I-66/2017 o ustaleniu warunków zabudowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-07-14

Data odpowiedzi: 2018-07-27

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


          Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
  •  udostępnienie w formie elektronicznej skanu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Nr I-66/2017 z dnia 17.05.2017 r., oraz każdej innej decyzji o warunkach zabudowy dla działki 100/2 obręb 68 - o ile taka została wydana,
  • udostępnienie w formie elektronicznej skanu decyzji o pozwoleniu na budowę dla działki 100/2 - o ile taka decyzja została wydana.
          Pragniemy podkreślić, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 6 sierpnia 2013 r., II SA/Kr 97/13 wyjaśnił, że stosowanie art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę lub w odrębnej decyzji, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz stanowi integralną część rozstrzygnięcia administracyjnego. To zaś prowadzi do wniosku, że informacją publiczną jest nie tylko sama decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, lecz także zatwierdzony projekt budowlany, który podlega udostępnieniu na zasadach i w trynie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
          Ponadto, pragniemy podkreślić, iż decyzje o warunkach zabudowy stanowią informację publiczną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 18 lutego 2010 r., IV SAB/Po 71/09 stwierdził, że nie tylko żądana przez skarżącego treść decyzji o warunkach zabudowy jest informacją publiczną, ale i akta sprawy administracyjnej stanowią informację publiczną (podobne stanowisko wyrażono w wyroku z dnia 29 maja 2009 r., IV SA/Po 545/07).

Treść odpowiedzi:
DOCX, 79,02 KB metryczka
PDF, 3,20 MB metryczka
PDF, 642,64 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.228.2018 Wniosek - kopia decyzji nr I-66/2017 o ustaleniu warunków zabudowy
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-25 09:23:46
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-07-14
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-08-01 12:03:11