UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.218.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - udostępnienie treści umów pomiędzy pubem Stara Fabryka a Gminą Olsztyn

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-07-12

Data odpowiedzi: 2018-07-26

Treść wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wnosimy o:

1)     udostępnienie treści umowy zawartej pomiędzy właścicielem pubu Stara fabryka mieszczącego się w Olsztynie przy ul. Hugona Kołłątaja 15 a Gminą Olsztyn dotyczącej dzierżawy terenu należącego do Gminy Olsztyn (obręb nr 64, cz. dz. nr 126/15) w okresie letnim tj. obowiązującej od 1 maja 2018 roku, czyli dnia wystawienia przez ww. podmiot stolików, krzeseł, parasoli, ogrodzenia),

W odniesieniu do ww. umowy dodatkowo wnoszę o udostępnienie:

-         protokołu przekazania oznaczonego w pkt 1 terenu

-         protokołu z dokonania obmiaru faktycznie zajmowanego przez dzierżawcę terenu

 

2)  udostępnienie informacji publicznej, tj. pozwolenia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na pozostawienie elementów letniego ogródka gastronomicznego (podestu drewnianego) w okresie od 1 listopada 2017 roku do 20 kwietnia 2018 roku

3)     udostępnienie informacji publicznej tj. opinii/zgody Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta dotyczącej dzierżawy terenu za rok 2017 oraz 2018 (obręb nr 64, cz. Dz. Nr 126/15) na działalność rozrywkową (piwny ogródek letni) z uwagi na szczególne położenie gruntu w obrębie tzw. Zieleni Parkowej (miejsca szczególnie chronionego przed negatywnym wpływem działalności ludzkiej),

4)   udostępnienie informacji publicznej tj. wezwania Pana ……. do zapłaty odszkodowania w podwójnej wysokości czynszu dzierżawionego zgodnie z § 4 pkt 2 Umowy Dzierżawy nr 52/17/M z dnia 27 lipca 2017 roku z uwagi na niewywiązanie się przez Dzierżawcę z obowiązków zawartych w § 4 pkt 1 niniejszej Umowy (brak zwrócenia przedmiotu dzierżawy z jednoczesnym rozebraniem podestu) oraz dowód uiszczenia przez Pana ……. odszkodowania na rzecz Gminy Olsztyn,

5)    udostępnienie informacji publicznej tj. aktualnego na dzień doręczenia wniosku stanu zadłużenia Pana … … wobec Gminy Olsztyn,

6)     udostępnienie informacji publicznej tj. w odniesieniu do Umowy Dzierżawy Nr 6/17/M z dnia 14 marca 2017 roku:

-         protokołu przekazania oznaczonego ww. umowie terenu,

-         protokołu z dokonania obmiaru faktycznie zajmowanego przez dzierżawcę terenu (w umowie wskazano teren o pow. 105 m2),

-         protokołu przekazania terenu po zakończeniu obowiązywania Umowy.

Poza udostępnieniem ww. dokumentów prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

1)    wskazanie definicji „letniego ogródka gastronomicznego” oraz „ogródka piwnego”, (zawartymi w Uchwale V/35/07 z dnia 31 stycznia 2007 roku) oraz umieszczanymi w umowach zawieranych pomiędzy Gminą Olsztyn a podmiotami prowadzącymi działalność,

2)    wskazanie podstawy naliczenia/zastosowania stawki czynszu dzierżawionego w wysokości 2,50 zł/m2 za dzierżawę terenu, położonego na obszarze Zieleni Parkowej przy Starym Mieście tj. miejsca szczególne chronionego i wyróżniającego znaczącą atrakcyjnością z uwagi na walory spacerowo-wypoczynkowe, zawartej w Umowie Dzierżawy Nr 6/17/M z dnia 14 marca 2017 roku, w sytuacji, gdy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia nr 367 Prezydenta Olsztyna z dnia 20 sierpnia 2015 roku ww. stawka czynszu dzierżawionego przewidziana jest dla gruntów użytkowanych na cele: przemysłowo-składowe, zaplecza budów, budynków gospodarczych oraz altanek ogrodowych, czyli przeznaczenia znacznie odbiegającego od wskazanego w Uchwale Nr LV/747/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 stycznia 2006 roku (Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni wokół Starego Miasta) dla dzierżawionego terenu obręb nr 64, cz. Dz. Nr 126/15,

3)     na jakiej podstawie ustalana jest wysokość stawek przewidzianych na dzierżawę terenu należącego do Gminy Olsztyn,

4)     od jakiego czasu obowiązują stawki wskazane w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 367 Prezydenta Olsztyna z dnia 20 sierpnia 2015 roku (kiedy były waloryzowane).

Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem (Wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2013 roku; sygn.. akt I OSK 2026/13) treść umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miastem a osobą prowadzącą działalność gospodarczą na terenie obiektu należącego do gminy stanowi informację publiczną, ponieważ obejmuje ona swoją treścią zagadnienie związane z zasadami funkcjonowania podmiotu publicznego. W przytoczonym wyroku NSA wskazał, że informację publiczną może stanowić także treść umów cywilnoprawnych dotyczących wykonywania władztwa nad majątkiem przez organy samorządu terytorialnego. W orzecznictwie przyjęty został pogląd, że informacją publiczną jest każda informacja wytworzona przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują zadania publiczne lub gospodarują mieniem publicznym, jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone.

W przypadku braku któregokolwiek z wnioskowanych niniejszym pismem dokumentów uprzejmie proszę o enumeratywne wskazanie brakujących dokumentów wraz z podaniem szczegółowej przyczyny ich niedostępności.

Wobec powyższego wnosimy o udzielenie informacji publicznej jak wyżej.

 


Treść odpowiedzi:
PDF, 2,69 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.218.2018 Wniosek - udostępnienie treści umów pomiędzy pubem Stara Fabryka a Gminą Olsztyn
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-13 08:42:23
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-07-12
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-11-21 10:13:40