UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.205.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - regulacje wewnętrzne - inicjatywa uchwałodawcza, budżet partycypacyjny

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Rady Miasta

Data wpływu: 2018-07-02

Data odpowiedzi: 2018-07-04

Treść wniosku:

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.
1764, z późn. zm., dalej: ustawa udip) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w niżej wymienionym zakresie:

1) czy istnieją regulacje wewnętrzne w Państwa Gminie w zakresie inicjatywy uchwałodawczej osób trzecich, tj. np. mieszkańców Państwa Gminy, a jeżeli tak, uprzejmie proszę o przesłanie tych regulacji lub wskazanie szczegółowego adresu URL do aktu na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: BIP) Państwa Gminy,

2) czy w Państwa Gminie wprowadzone zostały elementy budżetu partycypacyjnego, tzn. budżetu obywatelskiego, a jeśli tak, uprzejmie proszę o przesłanie regulacji prawnych określających zasady jego funkcjonowania lub wskazania szczegółowego adresu URL do aktu na podmiotowej stronie BIP,

3) udostępnienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. lub wskazania szczegółowego adresu URL do wnioskowanej informacji na stronie BIP,

4) liczby mieszkańców gminy (pobyt stały) wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

                Równocześnie nadmieniam, iż wszystkie w/w informacje winny być w posiadaniu podmiotu zobowiązanego (w myśl ustawy udip) ze względu na ustawy: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) i w związku z tym wnioskowane informacje nie mogą być potraktowane jako informacje przetworzone, a tym samym nie powinny
powodować konieczności wykazania szczególnego interesu publicznego.

                Proszę o udostępnienie powyższych informacji w formie elektronicznej: pliki komputerowe, format dowolny - edytowalny, zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

                Wnioskowane informacje proszę o przesłanie pocztą elektroniczną.
Treść odpowiedzi:
PDF, 373,62 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.205.2018 Wniosek - regulacje wewnętrzne - inicjatywa uchwałodawcza, budżet partycypacyjny
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-04 08:16:25
Wytworzył: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Data wytworzenia: 2018-07-02
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-07-18 13:45:55