UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.198.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - informacje o przedszkolach 2006-2017

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-06-25

Data odpowiedzi: 2018-08-23

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji dotyczących Gminy Olsztyn w następującym zakresie:

 1. w jakiej formie organizacyjno-prawnej gmina prowadziła przedszkola w latach 2006-2017 (czy były to zakłady budżetowe, czy jednostki budżetowe)?
 2. jakie, w latach 2006-2017, były ustalone w budżecie gminy wydatki bieżące ponoszone w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (chodzi o pierwotną uchwałę budżetową na dany rok, a nie o wydatki rzeczywiście poniesione i ustalone po zakończonym roku budżetowym)?
 3.  jakie, w latach 2006-2017, były ustalone w budżecie gminy wydatki bieżące ponoszone w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia pełnosprawnego, zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (chodzi o pierwotną uchwałę budżetową na dany rok, a nie o wydatki rzeczywiście poniesione i ustalone po zakończonym roku budżetowym)?
 4. jakie, w latach 2006-2017, były ustalone w budżecie gminy ogólne wydatki bieżące ponoszone w przedszkolach publicznych na uczniów (tj. nie na jednego ucznia tylko na wszystkich uczniów), zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (chodzi o pierwotną uchwałę budżetową na dany rok, a nie o wydatki rzeczywiście poniesione i ustalone po zakończonym roku budżetowym)?
 5.  jakie, w latach 2006-2017. Były ustalone w budżecie gminy ogólne wydatki bieżące ponoszone w przedszkolach publicznych na uczniów pełnosprawnych (tj. nie na jednego ucznia tylko na wszystkich uczniów pełnosprawnych), zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (chodzi o pierwotną uchwałę budżetową na dany rok, a nie o wydatki rzeczywiście poniesione i ustalone po zakończonym roku budżetowym)?
 6. jakie, w latach 2006-2017, były rzeczywiste wydatki poniesione przez przedszkola publiczne na wszystkich uczniów pełnosprawnych (tym razem nie chodzi o pierwotną uchwałę budżetową na dany rok, ale o wydatki rzeczywiście poniesione i ustalone po zakończonym roku budżetowym)?
 7.  ilu było uczniów pełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w latach 2006-2017?
 8. czy ustalone w budżecie wydatki bieżące  ponoszone w latach 2006-2017 w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia uwzględniały koszt wyżywienia i koszt wychowania przedszkolnego uczniów?
 9. czy w latach 2006-2017 od ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia były odejmowane jakiekolwiek koszty, np. opłaty za wyżywienie i wychowanie przedszkolne ponoszone przez opiekunów prawnych dzieci, koszty odpraw nauczycieli, wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych?
 10. na jaką łączną kwotę ustalono w pierwotnych uchwałach budżetowych w latach 2006-2017 koszt wyżywienia uczniów pełnosprawnych przedszkoli publicznych?
 11. ile wynosiła dzienna stawka wyżywienia jednego ucznia pełnosprawnego w przedszkolach publicznych ustalona w pierwotnych uchwałach budżetowych w latach 2006-2017?
 12. ile wynosiła rzeczywista dzienna stawka wyżywienia jednego dziecka pełnosprawnego w przedszkolach publicznych w latach 2006-2017 (tj. obliczona na podstawie rzeczywistych kosztów, a nie na podstawie założeń budżetowych)?
 13.  na ile procent ustalono dotację dla przedszkoli niepublicznych w latach 2006-2017 w oparciu o art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty (proszę wskazać także datę i numer uchwały organu stanowiącego gminy)?
 14. proszę o wskazanie kwot dotacji dla przedszkoli niepublicznych na jednego ucznia pełnosprawnego w latach 2006-2017
Powyższą informację publiczną proszę sporządzić w formie papierowej i przesłać przesyłką pocztową.

Treść odpowiedzi:
PDF, 254,99 KB metryczka
PDF, 6,74 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.198.2018 Wniosek - informacje o przedszkolach 2006-2017
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-06-27 08:33:45
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2018-06-25
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-08-24 08:31:56