UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.185.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-06-15

Data odpowiedzi: 2018-06-19

Treść wniosku:
Proszę o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt:
1. Z kim (imię i nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?
2. Z kim
(imię i nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017 r. umowy albo komu (imię i nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?
3. Ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę ma koszt gminy w 2017 r. ? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich).
4. Jaki był w 2017 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
5. Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2017 r.

Treść odpowiedzi:

           Odpowiadając na wniosek dotyczący udostępnienia informacji publicznej w przedmiocie sprawowanej przez Gminę opieki nad bezdomnymi zwierzętami, zawiadamiam, że Urząd Miasta Olsztyna nie dysponuje wyżej wymienionymi informacjami.
           Z posiadanej przez Urząd wiedzy wynika, że dysponentem takich danych jest gminna jednostka Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie z siedzibą przy ul. Turystycznej 2, e-mail: biuro@schronisko.olsztyn.pl, do której należy kierować wnioski z pytaniami o takim zakresie informacji. Uzgodniono z Dyrektorem Schroniska, że odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.185.2018 Wniosek - opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-06-21 10:28:22
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-06-15
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-07-11 11:00:08