UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.177.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - system monitoringu miejskiego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Data wpływu: 2018-06-05

Data odpowiedzi: 2018-06-18

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących informacji:

1. Czy w mieście Olsztyn funkcjonuje system monitoringu wizyjnego?
2. W ile kamer wyposażony jest miejski system monitoringu?
3. Ile kamer miejskiego systemu monitoringu wykorzystywanych jest do obserwacji skrzyżowań?
4. Ile kamer miejskiego systemu monitoringu wykorzystywanych jest do obserwacji placów i skwerów?
5. Ile kamer miejskiego systemu monitoringu wykorzystywanych jest do obserwacji parkingów?
6. Ile kamer miejskiego systemu monitoringu wykorzystywanych jest do zabezpieczenia budynków użyteczności publicznej? (tj. obiekty urzędu, sportowe, domy kultury itp.)
7. Ile kamer monitoringu wykorzystywanych jest w ramach inteligentnego systemu transportowego - ITS?
8. Jaki podmiot jest właścicielem i/lub administratorem miejskiego systemu wizyjnego?
9a. Jakie podmioty mają dostęp do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, tj. mogą prowadzić obserwację objętych systemem obiektów?
    * Policja
    * Straż Miejska
    * Wydział UM odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe
    * Organizator komunikacji zbiorowej

9b. Jeżeli istnieją niewymienione w pkt. 9a podmioty mające dostęp do miejskiego systemu monitoringu, prosimy o ich wskazanie...
10a. Jaki odsetek zastosowanych w miejskim systemie monitoringu wizyjnego kamer stanowią kamery analogowe?
10b. Jaki odsetek zastosowanych w miejskim systemie monitoringu wizyjnego kamer stanowią kamery IP?
11a. Ile interwencji policji, straży miejskiej i innych służb odpowiedzialnych za zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa zostało
podjętych na podstawie obserwacji prowadzonej przy pomocy miejskiego systemu monitoringu w roku 2016?
11b. Ile interwencji policji, straży miejskiej i innych służb odpowiedzialnych za zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa zostało podjętych na podstawie obserwacji prowadzonej przy pomocy miejskiego systemu monitoringu w roku 2017?
12. Jakiego rodzaju zdarzeń dotyczą interwencje podejmowane na podstawie obserwacji prowadzonej przy pomocy miejskiego systemu monitoringu?
13. Czy w ciągu najbliższych 3 lat planowana jest rozbudowa i/lub modernizacja miejskiego systemu monitoringu wizyjnego?
14. Jaka liczba kamer monitoringu wizyjnego odpowiada szacowanemu zapotrzebowaniu miasta dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom w perspektywie najbliższych 3 lat?
15. Czy miejski system monitoringu wizyjnego jest rozbudowywany na podstawie sugestii mieszkańców co do lokalizacji kamer oraz ich liczby?
16a. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy w którymkolwiek z obiektów budowlanych zarządzanych przez miasto doszło do wybuchu pożaru i interwencji straży pożarnej?
16b. Jeżeli odpowiedź na pytanie 16a jest twierdząca, prosimy o wskazanie liczby zdarzeń...
17a. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w którymkolwiek z obiektów budowlanych lub na terenach zarządzanych przez miasto doszło do konieczności ewakuacji przebywających tam ludzi (pracowników, interesantów, innych osób) na skutek wystąpienia nagłego zagrożenia dla zdrowia i życia?
17b. Jeżeli odpowiedź na pytanie 17a jest twierdząca, prosimy o wskazanie liczby zdarzeń...
17c. Jeżeli odpowiedź na pytanie 17a jest twierdząca, prosimy o wskazanie zagrożeń, które zidentyfikowano jako wymagające zainicjowania akcji ewakuacyjnej...
    * Nie dotyczy
    * Alarm pożarowy
    * Alarm bombowy - powiadomienie o podłożeniu ładunku wybuchowego
    * Alarm bombowy - pozostawiono bez opieki bagaż lub inny pakunek
    * Atak terrorystyczny
    * Zagrożenie chemiczne (np. rozpylenie substancji niebezpiecznych)
    * Zagrożenie zatruciem tlenku węgla
    * Zagrożenie wybuchem gazu
    * Napad / zagrożenie fizyczne
    * Inne

18a. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy miasto zrealizowało jakiekolwiek programy szkoleniowe lub uświadamiające społeczeństwu możliwe zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców miasta oraz promujące sposoby reagowania na nie lub zabezpieczania się przed ich skutkami?
    * Nie (i nie planujemy)
    * Nie (ale planujemy je realizować)
    * Tak

18b. Jeżeli odpowiedź na pytanie 18a jest twierdząca, prosimy o podanie nazw zrealizowanych działań oraz czasu ich trwania...
18c. Jeżeli miasto planuje działania, o których mowa w pytaniu 18a, prosimy o podanie ich nazw oraz przewidywanego czasu ich trwania...


 

Treść odpowiedzi:
PDF, 1,53 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.177.2018 Wniosek - system monitoringu miejskiego
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-06-07 08:32:43
Wytworzył: Mieczysław Wójcik
Data wytworzenia: 2018-06-05
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Izabella Rejchenbach
Data modyfikacji: 2018-06-18 10:50:35