UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.176.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - rodzinne wywiady środowiskowe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2018-06-04

Data odpowiedzi: 2018-06-12

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci:
1) informacji, czy pracownicy socjalni zatrudnieni w jednostkach pomocy społecznej, podległych Prezydentowi, przeprowadzają rodzinne wywiady środowiskowe u osób ubiegających się lub korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w miejscach w których przebywają osoby doświadczające bezdomności, a w szczególności w:
a) pustostanach
b) piwnicach
c) klatkach schodowych
d) kanałach ciepłowniczych
e) studzienkach kanalizacyjnych
f) rampach kolejowych
g) dworcach
h) przystankach autobusowych
i) samochodach
j) altanach znajdujących się na terenie rodzinnych ogródków
działkowych
k) parkach miejskich
l) pod mostami
m) schroniskach dla bezdomnych
n) noclegowniach
o) ogrzewalniach
p) w ośrodkach pomocy społecznej
oraz
r) w innych, niewymienionych powyżej miejscach w których przebywają
osoby doświadczające bezdomności - ze wskazaniem tych miejsc.

Jednocześnie wnoszę o udostępnienie w.w. informacji w formie
elektronicznej na adres mailowy:
Treść odpowiedzi:
PDF, 311,06 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.176.2018
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-06-06 10:30:49
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2018-06-04
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2018-06-13 14:56:13