UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.169.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - udostępnienie treści umów pomiędzy Gminą Olsztyn a pubu Stara Fabryka

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-05-17

Data odpowiedzi: 2018-06-15

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:
1) Udostępnienie treści wszystkich umów, aneksów do umów oraz porozumień zawartych pomiędzy właścicielem pubu Stara Fabryka mieszczącego się w Olsztynie przy ul. Hugona Kołłątaja 15 a Gminą Olsztyn sporządzonych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia wniesienia niniejszego wniosku, a także umów wcześniej zawartych a obowiązujących w ww. okresie, z wyłączeniem Umowy Dzierżawy nr 52/17/M z dnia 27 lipca 2017 r.
2) Udostępnienie informacji w zakresie ponoszenia przez właściciela pubu Stara Fabryka wszelkich ciężarów związanych z umownym oraz bezumownym korzystaniem z terenu (ogródek letni obręb nr 64, cz. dz. nr 126/15 o pow. 230 m2), a w szczególności:
a) wskazanie wysokości oraz terminowości wnoszenia czynszu (potwierdzenia przelewów) dzierżawnego przez właściciela pubu Stara Fabryka  a także wszystkich innych opłat związanych z umownym oraz bezumownym korzystaniem z terenu (ogródek letni obręb nr 64, cz. dz. nr 126/15 o pow. 230 m2 do dnia wniesienia wniosku,
b) udostępnienie pełnej korespondencji (wezwania do zapłaty, zobowiązania do określonego zachowania, nakaz rozbioru podestu, zgody, zezwolenia etc.) związanej z wykorzystywaniem zawartych z właścicielem pubu Stara Fabryka umów,
c) udostępnienie wystawionych przez Gminę Olsztyn na rzecz właściciela pubu Stara Fabryka rachunków (faktur) związanych z wykonywaniem zawartych umów oraz bezumownym korzystaniem z oznaczonego w pkt 2 - a) gruntu,
3) Udostępnienie informacji w zakresie podjętych przez Prezydenta Miasta Olsztyna czynności kontrolno-wyjaśniajacych, po poinformowaniu Pana Prezydenta o bezumownym korzystaniu z gruntu położonego w Parku nad rzeka Łyną oraz łamaniu innych postanowień Umowy Dzierżawy nr 52/17/M z dnia 27 lipca 2017 r. (znak: GGN.V.6845.1.530.2017.D, przez właściciela pubu Stara Fabryka,
4) Udostępnienie informacji dotyczącej uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczalności wydzierżawienia gruntu na działalność koncertowo-rozrywkową (montaż sceny wraz z nagłośnieniem koncertowym; organizowanie głośnych imprez) z uwagi na uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni wokół Starego Miasta (Uchwała Nr LV/747/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 stycznia 2006 r.) zgodnie z zasadami ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, przy uwzględnieniu § 8 oraz 7 9 przytoczonej uchwały.

Treść odpowiedzi:
DOC, 83 KB metryczka
PDF, 2,56 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.169.2018 Wniosek - udostępnienie treści umów pomiędzy Gminą Olsztyn a pubu Stara Fabryka
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-29 11:12:58
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-05-17
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-06-29 13:43:53