UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.162.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kwota zobowiązań i udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2017

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Budżetu

Data wpływu: 2018-05-18

Data odpowiedzi: 2018-05-24

Treść wniosku:
Wnosimy o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Kwota zobowiązań wykazana w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2017 r. w części A w wierszach E1 i E2 w podziale na:
1) pożyczki udzielone przez NFOŚiGW i WFOŚiGW lub Skarb Państwa,
2) papiery wartościowe (wyemitowane obligacje),
3) kredyty,
4) pozostałe (np. pożyczki nie ujęte w punkcie a, umowy nienazwane, wykupy wierzytelności, itp.).
2. Proszę o wybranie 10 największych zobowiązań pod względem kwoty pozostałej do spłaty według stanu na dzień 31.12.2017 r. spośród wymienionych w punkcie 1 lit. b, c i d powyżej i podanie informacji w załączonej tabeli.
3. Proszę o podanie 3 największych udzielonych poręczeń według stanu na dzień 31.12.2017 r.spośród wymienionych w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2017 r. w części B w wierszu F1 i podanie o każdym z nich następujących informacji: 1) podmiot, na rzecz którego udzielono poręczenia.
2) kwota poręczenia zaplanowana w WPF od roku 2018 włącznie (suma w zł)
3) rok, w którym poręczenie się kończy.

Treść odpowiedzi:
PDF, 160,11 KB metryczka
PDF, 566,94 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.162.2018 Wniosek - kwota zobowiązań i udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2017
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-05-22 08:58:47
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2018-05-22
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Joanna Martul
Data modyfikacji: 2018-05-24 12:33:42