UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.146.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - nieruchomość ul. Tracka 7A - roszczenia reprywatyzacyjne

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-05-04

Data odpowiedzi: 2018-05-11

Treść wniosku:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j.) zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji, czy przed Prezydentem Miasta Olsztyna toczy się lub toczyło się jakiekolwiek postępowanie (w tym m.in. odnoszące się do prawidłowości nabycia lub roszczeń reprywatyzacyjnych) dotyczące nieruchomości położonej w Olsztynie

przy ul. Trackiej 7A, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 8/14, obręb 18, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1O/00069612/7.

W razie stwierdzenia, że postępowania toczyły się lub toczą wnoszę o udzielenie informacji odnośnie:
1) statusu postępowania (tj. czy postępowanie nadal się toczy czy zostało zakończone, a jeżeli zostało zakończone to w jaki sposób,
2) stron,
3) przedmiotu,
4) sygnatury

Poza udzieleniem odpowiedzi w formie pisemnej, uprzejmie proszę o przesłanie skanu odpowiedzi na następujący adres mailowy:


Treść odpowiedzi:
DOC, 26 KB metryczka
PDF, 708,85 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.146.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Tracka 7A - roszczenia reprywatyzacyjne
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-07 12:11:01
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-05-07
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-07-04 09:19:05