UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.145.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - nieruchomość ul. Tracka 7A - objęcie terenu ochroną zabytków

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Data wpływu: 2018-05-04

Data odpowiedzi: 2018-05-15

Treść wniosku:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j.) zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji, w odniesieniu do nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Trackiej 7A, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 8/14, obręb 18, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1O/00069612/7, w następującym zakresie:

a) czy powyższa nieruchomość lub znajdujące się na niej obiekty są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub znajdują się one na obszarze wpisanym do rejestru
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków?

b) czy na terenie nieruchomości były lub nadal są prowadzone prace związane z wytyczeniem lub eksploatacją stanowisk archeologicznych?

c) czy nieruchomość wskazana powyżej objęta jest jakimkolwiek innym zakresem ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 ze zm.)?

d) czy planowane jest objęcie nieruchomości wskazanej powyżej jakąkolwiek ochroną w jakiejkolwiek formie w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami bądź innych przepisów prawa?

Wskazuję ponadto, że osobny wniosek został równolegle skierowany do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie oraz zwracam się z prośbą o udzielenie informacji przez Urząd Miasta Olsztyna w zakresie jego właściwości.

Poza udzieleniem odpowiedzi w formie pisemnej, uprzejmie proszę o przesłanie skanu odpowiedzi na następujący adres mailowy:

Treść odpowiedzi:
DOC, 97.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wniosek - nieruchomość ul. Tracka 7A - objęcie terenu ochroną zabytków
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-07 10:34:28
Wytworzył: Gabriela Konarzewska
Data wytworzenia: 2018-05-07
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Leszek Wawrykiewicz
Data modyfikacji: 2018-05-22 12:37:35