UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.134.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - OBO - projekt osiedlowy nr 68

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2018-04-24

Data odpowiedzi: 2018-05-04

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 1764 z 2017r., poz. 933) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji dotyczącej realizacji Projektu osiedlowego nr 68. Przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kanta do Mroza na odcinku 175 mb jako kontynuacja wniosku realizowanego w 2015 r w ramach OBO:
1. Proszę o wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.
2. Proszę o przesłanie harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.
3. Czy dla w/w projektu uzyskano pozwolenie na budowę czy jego wykonanie będzie realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę dla zrealizowanego już odcinka?
4. Czy przeprowadzono już procedurę przetargową dla realizacji zadania inwestycyjnego?
5. Czy ciąg pieszo-rowerowy będzie realizowany wraz z oświetleniem?
6. Czy w ramach realizacji inwestycji planowane jest połączenie ścieżki z wybudowaną „siłownią pod chmurką”? Nadmieniam, że projekt nr 68 wygrał jako projekt osiedlowy w OBO w 2017 r.
Treść odpowiedzi:
W odpowiedzi na Pana wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący budowy ciągu pieszo-rowerowego między ulicami Mroza i Kanta w Olsztynie Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu informuje co następuje:
1. Nie jest możliwe wskazanie terminu realizacji zadania, ponieważ nie ogłoszono jeszcze postępowania przetargowego. 2. Zadanie to nie posiada harmonogramu rzeczowo-finansowego (stosuje się je przy bardzo dużych inwestycjach).
3. 31 stycznia 2015 roku wydano pozwolenie na budowę, decyzja nr II- 415/2015;
4. Nie. Opracowywana jest aktualizacja kosztorysu inwestorskiego.
5. Na zadanie jest przeznaczone 110 tys. złotych. Budowa oświetlenia lub jego części będzie możliwa tylko w przypadku zaoszczędzenia środków z przetargu na budowę ciągu pieszo-rowerowego.
6. Ciąg będzie przebiegał w sąsiedztwie siłowni plenerowej, jednakże projekt nie przewiduje budowy połączenia z obiektem.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.134.2018 Wniosek - OBO - projekt osiedlowy nr 68
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-25 15:37:38
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2018-04-25
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-06-15 13:34:58