UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.119.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - inwestycja "Budowa ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
ZDZIT

Data wpływu: 2018-04-10

Data odpowiedzi: 2018-04-19

Treść wniosku:
Na podstawie art. 1 i następnych ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z prowadzoną w Olsztynie inwestycją o nazwie „Budowa ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicami Limanowskiego i Sybiraków do skrzyżowana z ulicą Hanki Sawickiej” prosimy o udzielenie informacji publicznej w niżej wskazanym zakresie, w szczególności udzielenie odpowiedzi na pytania:
1.Czy rozpoczęcie realizacji wskazanej inwestycji było poprzedzone jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym, którego przedmiotem byłoby wyrażenie zgody na realizację inwestycji drogowej, w szczególności postępowaniem prowadzonym w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawy drogowej)?
Jeżeli takie postępowanie nie było prowadzone, prosimy o wskazanie przyczyn, dla których zaniechano wszczęcia i prowadzenia postępowania. Należy wskazać, że zgodnie z przepisami przywołanej ustawy realizacja każdej inwestycji drogowej bez względu na jej skalę i zakres powinna być poprzedzona wydaniem decyzji administracyjnej o zezwoleniu na jej realizację wydanej przez wojewodę lub starostę (art. 11a i następne specustawy drogowej), przy czym stronami tego postępowania poza wnioskodawcą (inwestorem) są także osoby, których interesu prawnego dotyczy zamierzone przedsięwzięcie. Dotyczy to w szczególności właścicieli sąsiadujących z drogą nieruchomości, którzy na skutek budowy lub rozbudowy drogi mogą być narażeni do dodatkowe uciążliwości związane ze zwiększeniem hałasu, różnego rodzaju drgań, emisją spalin. Należy w tym miejscu przytoczyć pogląd wyrażony w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2016 r., II OSK 2569/14:
,,Jeżeli na gruncie prawa materialnego (specustawy drogowej), ograniczenia związane z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, mają wpływ na korzystanie z nieruchomości sąsiednich przez ich właścicieli, to ci właściciele są stroną postępowania. W takim przypadku ich interes prawny, w rozumieniu art. 28 k.p.a., wynika z norm, które gwarantują prawo korzystania z przedmiotu własności (art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP oraz art. 140 k.c. por. wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2013r., sygn. akt II OSK 2763/12 dostępny: www.orzeczenia. nsa.gov.pl). Sąd wskazał, że orzecznictwo, na gruncie art. 28 k.p.a., przyznaje przymiot strony właścicielom nieruchomości przylegających do terenu inwestycji drogowej uznając, że "Właściciel nieruchomości sąsiedniej ma interes prawny wynikający z art. 140 k.c., jako strona w postępowaniach administracyjnych, w wyniku których może zapaść decyzja tak kształtująca stosunki na sąsiedniej nieruchomości (sposób korzystania), że będzie to miało wpływ na wykonywanie przez niego prawa własności". Ustalenie, że skarżący ma interes prawny w rozumieniu art. 28 k.p.a. w postępowaniu o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, rodził po jego stronie uprawnienie do wniesienia odwołania od decyzji wydanej w tym postępowaniu”. Trzeba zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 140 Kodeksu cywilnego „właściciel może z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa”, nie będąc zarazem narażony na działania, które by zakłócały korzystanie z niej ponad przeciętną miarę wynikającą ze stosunków miejscowych i społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa (art. 144 Kodeksu cywilnego). W konsekwencji właściciel nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością zajętą pod drogę ma prawo oczekiwać, aby korzystanie z tej drogi nie prowadziło do nadmiernych uciążliwości, w szczególności przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie hałasu, emisji spalin, drgań itd. Projektowane zbliżenie jezdni do granic budynku położonego na sąsiedniej nieruchomości (jak ma to miejsce w wypadku zamieszkiwanej przez nas nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej ) może zwiększać uciążliwość wynikającą z sąsiedztwa z drogą i tym samym kształtować stosunki panujące na sąsiedniej działce (np. zwiększony hałas). Z tego względu —należy uznać - powinniśmy brać czynny udział w postępowaniu poprzedzającym realizację wskazanej wyżej inwestycji drogowej, gdyż prowadzona inwestycja niewątpliwie ingeruje w przysługujące nam prawo własności.
2. Czego dotyczyło zaświadczenie z 20 października 2016 r., znak RMB.6773.773.2016, o którym uczyniono wzmiankę na udostępnionym nam projekcie budowlanym?
Prosimy o udostępnienie nam odpisu tego zaświadczenia (w taki sam sposób, w jaki udostępniono nam dokumentację projektową).
3. Czy przed rozpoczęciem inwestycji rozważana była kwestia nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia (budowy i drogi) na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko?
Jeżeli nie, prosimy o wskazanie przyczyn. Należy bowiem zwrócić uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ,,Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: (...) drogi o nawierzchni twardej", przy czym do przedsięwzięć tych zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia.
W związku z trwającą już obecnie inwestycją prosimy o bezzwłoczne udzielenie odpowiedzi we wskazanym wyżej zakresie.
Treść odpowiedzi:
PDF, 266,89 KB metryczka
PDF, 388,15 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.119.2018 Wniosek - inwestycja "Budowa ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie"
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-12 13:03:24
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2018-04-12
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-04-24 10:08:40