UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.115.2018

Nazwa sprawy: kserokopia umowy na dofinansowanie przez UMO zadania zleconego dla DPS

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2018-03-27

Data odpowiedzi: 2018-04-10

Treść wniosku:
Jak jest Panu wiadomo, z aktualnie na pana ręce napływającej korespondencji od dyrektora DPS Laurentius pomiędzy mną a zarządzającą panią dyrektor toczy się bezprzedmiotowy spór kończący się odmową przyznania mi odrębnego pokoju. Moje starania dotychczas przebiegały w przyjaznej i miłej atmosferze lecz na dzień dzisiejszy uzyskałem mimo to negatywną odpowiedź o jego przydzieleniu. Nie zgadzam się na zawarte treści negatywne uzasadniające tę odmowę. Pismo Fundacji z dnia 20.03.2018 roku przesłane Panu do wiadomości z tejże Fundacji Laurentius. Jest to dla mnie w tej chwili tragiczna sytuacja nie z moje winy i nabierze ona odpowiedniej barwy w toku postępowania odwoławczego. W związku z tym wnoszę, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, o jak najrychlejsze udostępnienie mi kserokopii umowy nr Z.8122.4.2013 na dofinansowanie przez Urząd Miasta w Olsztynie zadania zleconego dla Domu Pomocy Społecznej Laurentius. Jednocześnie proszę o interwencję w sprawie celowych działań i utrudnień w mojej pracy społecznej przez zażądanie przez urzędników umieszczenia dodatkowych napisów na tablicy, a następnie uzyskanie ich potwierdzenia w IPN. Wszystkie wymagania zostały spełnione zgodnie z pismem IPN w Warszawie z dnia 30.08.2017 rok, znak BUW913-178(4)/17/AR i pismem Pana Prezydentem z dnia 21. 02. 2018 rok znak KZ414.1.218 i zostały dostarczone do Wydziału Kultury Urzędu Miasta. Tego typu celowe działania torpedują patriotyczne przedsięwzięcie i uniemożliwią odsłonięcie tablicy 3 maja. Proszę o zrealizowanie zapowiadanego przez Pana spotkania.
Treść odpowiedzi:
PDF, 200,91 KB metryczka
PDF, 2,81 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.115.2018 Wniosek - kserokopia umowy na dofinansowanie przez UMO zadania zleconego dla DPS Laurentius
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-03 12:41:24
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2018-04-03
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-04-12 13:33:49