UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.110.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - informacje o przedszkolach 2008-2016

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-03-26

Data odpowiedzi: 2018-05-24

Treść wniosku:
W imieniu własnym, na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) wnoszę o udostępnienie informacji o obowiązującej w Olsztynie w latach 2008¬2016:
a)wysokości dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych (art. 90 ust 2h ustawy o systemie oświaty) przypadającej na jedno dziecko miesięcznie,
b)liczbie dzieci w przedszkolach publicznych, przyjętej jako podstawa obliczania dotacji w danym roku, z wyszczególnieniem liczby dzieci w poszczególnych przedszkolach bądź ich filiach zamiejscowych,
c)informacji o liczbie dzieci we wszystkich przedszkolach publicznych w gminie w latach 2008-2016 (z podziałem na poszczególne lata), według danych z Systemu Informacji Oświatowej,
d)liczbie dzieci w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych,
e)wydatkach ustalonych w planie budżetowym jako wydatki bieżące w przedszkolach publicznych, odjętych od podstawy obliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
f)wydatkach w przedszkolach publicznych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych, pozabudżetowych źródeł i ich wysokości,
g)wysokości dotacji dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach niepublicznych i wysokości subwencji ogólnej, h)wskazanie przedszkoli niepublicznych, które w ww. latach otrzymywały dotacje podmiotowe w trybie art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty,
Na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w formie pisemnej i przesłanie ich na adres wnioskodawcy.

Treść odpowiedzi:
DOC, 82.5 KB metryczka
DOC, 84.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.110.2018 Wniosek - informacje o przedszkolach 2008-2016
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-29 09:07:22
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2018-03-29
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-06-11 15:17:13