UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.103.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - zarządzanie kryzysowe - informacje

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Data wpływu: 2018-03-23

Data odpowiedzi: 2018-04-09

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- w przypadku kryzysu, jak zorganizowana jest sytuacja związana z szacowaniem strat i ustalaniem szkód, przygotowanie dokumentacji, pisanie wniosków o wsparcie w imieniu mieszkańców?
- proszę bardzo o udostępnienie: aktualnej wersji elektronicznej planu zarządzania kryzysowego, aktualnej wersji elektronicznej planu ewakuacji,
- aktualną wersję elektroniczną planu powodziowego (wszystkie plany z scanami: stron pierwszych z podpisami oraz arkusze aktualizacji planów),
- czy w czasie ostatniej powodzi wykorzystywano magazyn przeciwpowodziowy wojewódzki i jego materiały? Czy wydane materiały są darowizną czy zostały zwrócone, lub kupione?
 - czy w czasie ostatniej powodzi wykorzystywano magazyn powiatowy i jego materiały? Czy wydane materiały są darowizną czy zostały zwrócone, lub kupione?
- zgodnie z kompetencjami Szefa OC Miasta (i obowiązkiem) powinny być wykonywane okresowe analizy stanu obrony cywilnej na terenie miasta, jeśli takie są proszę o przekazanie w wersji elektronicznej za rok 2016 lub jeśli już są za rok 2017 lub wskazać BIP skąd można pobrać,
- czy z wykonanych analiz stanu obrony cywilnej sporządzono wnioski i jakie to wnioski były, co zrobiono dalej - ile wydano decyzji odbycia imprez masowych w 2017 roku?
- ile odbyto zgromadzeń w 2017 roku, czy wydano decyzje o zakazie zgromadzenia, jakiego zgromadzenia to dotyczyło, co było podstaw,
- potrzebuję elektroniczną wersję aktualnego Programu ograniczania przestępczości wynikającego z ustawy o samorządzie powiatowym,lub wskazać BIP skąd można pobrać,
 - czy mapy ewakuacji na wypadek powodzi dostępne są dla mieszkańców?
Czy są publikowane w BIP ?
Skąd mieszkańcy wiedzą o docelowych punktach do ewakuacji i ochrony?
- jaki jest szacunkowy koszt (całkowity) przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku?
Czy jest otrzymuje wystarczającą refundację,czy też przekazuje z budżetu j.s.t. środki finansowe na to zadanie?
- czy pracownicy Wydziału wykonujący zadania związane z kwalifikacją wojskową posiadają przydziały mobilizacyjne?
- w jaki sposób Szef OC Miasta realizuje zapisy dotyczące szerzenia wiedzy o obronie cywilnej i samoobronie?           - czy roczne plany działania o których mowa w Rozporządzeniu z 2002 roku w zadaniach szefów Obrony Cywilnej są publikowane? Dlaczego nie są publikowane? Czy Plany działania na dany rok są zatwierdzane przez szefa oc województwa lub wskazać BIP skąd można pobrać ?
- w jaki sposób wykonawcy są informowani o zadaniach obrony cywilnej na dany rok?
- czy sprzęt obrony cywilnej jest sprawny i gotowy do użycia?
- czy referat bezpieczeństwa (lub inny wydział urzędu) berze udział w tworzeniu map bezpieczeństwa policji, jaki to zakres,a jeśli nie to dlaczego?
- jak zorganizowano opiekę nad dużą grupą ewakuowanych mieszkańców z kryzysu?
Miejsce schronienia, żywienie, wsparcie psychologa, wsparcie religijne, pomoc lekarska,
- czy j.s.t. dokonuje zakupu sprzętu dla formacji obrony cywilnej? Jeżeli tak to jaki sprzęt kupiono w 2017 roku i za jaką kwotę?
- czy j.s.t. posiada wieloletni plan szkolenia obrony cywilnej (obowiązujący) jeśli tak to data zatwierdzenia, jeśli nie to dlaczego nie posiada?
- chcę wersję elektroniczną planu obrony cywilnej z scanem karty aktualizacji lub wskazać BIP skąd można pobrać,
- czy wykonano wykaz budowli ochronnych, jeżeli tak to dlaczego nie są publikowane, skąd mieszkańcy mają wiedzieć gdzie są schrony,
- w jaki sposób zrealizowano zapisy ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym dotyczące powiatowego centrum zarządzania kryzysowego - jakie koszty za 2017 rok?
- gdzie można zapoznać się ze sprawozdaniami za rok 2016 i rok 2017 komisji bezpieczeństwa i porządku?
- czy są wykonane plany: (nazwy mogą być niepoprawne) plan akcji kurierskiej, plan stałego dyżuru, rozwinięcie zapasowych miejsc szpitalnych, plan działania w czasie kryzysu lub wojny,
- czy są to plany dostępne mieszkańcom? kiedy zatwierdzone? czy mogę je wykorzystać w pracy magisterskiej?
- systemy alarmowania mieszkańców składają się między innymi z syren alarmowych, czy prowadzono i kiedy analizy działania układu alarmowego, czy jest plan rozwoju systemów alarmowych, ile jest syren na terenie miasta, czy stare są wymieniane na nowoczesne, czy w 2017 roku inwestowano w układ alarmowania ludności i jakie to były pieniądze, czy jest harmonogram wymiany syren na nowoczesne, czy podejmowane są działania uzyskania nowych syren z innych źródeł
 - czy i jakie działania prowadzono w 2017 roku w tym zakresie, czy wojewoda jako szef oc województwa przeznaczał pieniądze na unowocześnienie układu alarmowania ludności na terenie miasta?
- czy i w jaki sposób Prezydent Miasta informowany jest o zdarzeniach na terenie miasta, mogących wystąpić zagrożeniach, sytuacjach kryzysowych,
- w jaki sposób przygotowywane są instytucje np. MOPS, PCK, organizacje pozarządowe, OSP, szkoły i osoby decydujące., do działań kryzysowych związanych z ewakuacją mieszkańców miasta? W jaki sposób są osoby szkolone,ile szkoleń odbyto w 2017 roku, ile osób brało udział ? Jeśli nie były szkolone w 2017 roku to kiedy były po raz ostatni, jak często są szkolone, czy jest plan szkolenia. - Czy szkolone są osoby w szkołach do przyjmowania ewakuowanej ludności? Ile było szkoleń, ile uczestniczyło dyrektorów i pracowników w 2017 roku
- potrzebuję informacji o Powiatowym ośrodku analiz danych POADA: kto jest komendantem, ilu liczy członków, czy Wojewoda dostarczył karty przydziału do obrony cywilnej czy też karty są kupowane przez szefa oc miasta, jak tak to dlaczego? Ile odbyto szkoleń w 2017 roku, poproszę o sprawozdanie jeśli jest, plan szkoleń na 2018 rok lub wskazać BIP skąd można pobrać zarządzenie o utworzeniu,
- jak zorganizowane jest SWiA i SWiO na terenie miasta, czy jest zarządzenie tworzące?
- Czy zrealizowano zapisy Szefa Obrony Cywilnej Kraju dotyczące nowych normatywów zaopatrzenia formacji obrony cywilnej. Ile formacji ma nowy sprzęt?
- czy oprócz POADA funkcjonują inne struktury poziomu powiatu na terenie miasta Elbląg?
- poproszę serdecznie o zarządzenie tworzące formacje obrony cywilnej,
- czy wykonana została analiza stanu obrony cywilnej na terenie miasta, jeśli tak to chcę wersję elektroniczną, jeżeli nie to dlaczego nie wykonano lub wskazać BIP skąd można pobrać,
 - informacje na temat działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2017 roku, czy prowadzona jest roczna sprawozdawczość, jeżeli tak to potrzebuję sprawozdanie za rok 2016 i 2017 jeśli jest wykonane, a jak nie jest to scan notatek z posiedzeń Zespołu lub wskazać BIP skąd można pobrać,
- czy w 2016 lub 2017 (lub jest planowana na 2018) miała miejsce kontrola wykonawstwa zadań zarządzania kryzysowego lub obrony narodowej lub obrony cywilnej,należy wskazać z nazwy i adresu jednostkę kontrolującą (zwrócę się do jednostki o informacje przeprowadzonej kontroli)
- chcę wersję elektroniczną planu pracy Zespołu kryzysowego na rok 2017 i na 2018 jeśli jest, jeśli nie to dlaczego zaniechano wykonania lub wskazać BIP skąd można pobrać,
- zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, js.t. powinna posiadać magazyn przeciwpowodziowy. Czy Urząd Miejski posiada magazyn, czy został utworzony zarządzeniem (nr zarządzenia) czy po powodzi dokonano analizy wyposażenia i dokupiono sprzęt, co znajduje się w magazynie przeciwpowodziowym? Kto odpowiada za stan magazynu, czy jest harmonogram kontroli magazynu, jakie rzeczy zostały zutylizowane z magazynu np. ze względu że leżały kilka lat nieużywane i trzeba było wyrzucić? Jaka była wartość zakupu utylizowanych rzeczy?
- jak zrealizowano rozporządzenie dotyczące przygotowania procedur systemu zarządzania kryzysowego (alfa, Brawo, Charli, Delta), czy zostały przygotowane procedury, czy procedury przygotowuje komórka kryzysowa czy instytucje które realizują zadania?
- czy Straż Miejska bierze czynny udział w czasie kryzysu, np. powodzi, czy jest podpisane porozumienie na takie działania?
- czy Straż Miejska była kontrolowana przez urzędników, czy jest plan kontroli? 
- w Poznaniu wybuchł gaz w kamienicy, ewakuowani zostali umieszczeni w szkole gdzie dostarczono im pomoc, ewakuowanymi zajęli się pracownicy szkoły potem pomoc społeczna, caritas i PCK.
Czy przy takim zdarzeniu umieszczono by ewakuowanych w szkole, kto im by pomógł, czy pracownicy szkoły wiedzą co mają robić, czy ktoś ich szkoli, czy pracownicy urzędu wykonują szkolenia i pokazy dla pracowników szkół ?
Jeżeli tak to ile było szkoleń w 2017 roku, a jeśli nie to czemu nie są robione albo kiedy było ostatnie szkolenie i w jakiej szkole?
Skąd pracownicy szkoły wiedzą co mają robić?
Skąd strażacy lub policja wie że może ewakuowanych umieścić w szkole i w szkole pracownicy wiedzą jak przyjąć ewakuowanych?
Czy urząd potwierdza gotowość szkół do przyjęcia ewakuowanych ludzi i w jaki sposób?
Czy wydarzył się kryzys który spowodował konieczność umieszczenia ludzi w szkołach?
Jak przebiegła akcja, ile zajęła czasu?
Czy po takich kryzysach robione są analizy, jeśli była taka akcja to proszę o analizę. 

Forma przekazania informacji:
 - przesłanie informacji pocztą elektroniczną
Treść odpowiedzi:
, 19,29 KB metryczka
PDF, 1,39 MB metryczka
PDF, 1,00 MB metryczka
PDF, 227,00 KB metryczka
PDF, 4,31 MB metryczka
PDF, 656,17 KB metryczka
PDF, 347,31 KB metryczka
PDF, 348,03 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.103.2018 Wniosek - zarządzanie kryzysowe
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-23 15:39:18
Wytworzył: Mieczysław Wójcik
Data wytworzenia: 2018-03-23
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Izabella Rejchenbach
Data modyfikacji: 2018-04-09 13:15:00