UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.102.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - budowa sieci gazowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Olsztyn

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-03-22

Data odpowiedzi: 2018-04-05

Treść wniosku:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej budowy sieci gazowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Olsztyn.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, w nawiązaniu do pisma z dnia 27.07.2017 r. oraz dalszej korespondencji w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Olsztyn, w odniesieniu do niżej wymienionych nieruchomości, zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej poprzez udostępnienie wszelkich posiadanych przez Gminę Olsztyn kopii/odpisów dokumentów związanych z niżej wymienionymi decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Państwa urząd, a w szczególności: - tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością, -decyzji administracyjnych przyznających prawo wstępu i korzystania z niżej wymienionych nieruchomości będących Państwa własnością, - uzgodnień, protokołów i innych dokumentów związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych posadowionych na działkach:
1) 17-91/5 ul. Karłowicza 2- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji nr II/237 C/93 z dnia 10.12.1993r.,
2) 140-90 ul. Bałtycka - pismo przyjmujące zgłoszenie i wyrażające zgodę na przebudowę sieci gazowej nr AB-lll-7354-20-161/2006 z dnia 21.11,2006r.,
3) 19-162/1 ul. Moniuszki - pozwolenie na budowę nr II-2/2006 z dn. 30.01.2006 r.
4) 75-55/5 ul. Pstrowskiego - pozwolenie na budowę nr 11-70/2013 z dnia 31.01.2013 r.,
5) 109-16/4 Plac Solidarności- pozwolenie na budowę nr II-455/2006 z dnia 31.05.2006 r
6) 154-26/2 ul. Przepiórcza - pozwolenie na budowę nr 11-815/2011 z dnia 06.12.2011 r, oraz nr 11-50/2014 z dnia 18.09.2014 r.,.
7) 39-39/8 ul. Kajakowa - nr II-409/2005 z dnia 20.05.2005 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o„ ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapilał Zakładowy: 10 454 206 550 zł www.psgaz.pl
Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do rozpatrzenia Państwa roszczenia z dnia 27.07.2017 r. o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowych nieruchomościach.
Treść odpowiedzi:
DOC, 83.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.102.2018 Wniosek - budowa sieci gazowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-23 15:22:52
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-03-23
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2018-04-12 08:28:23