UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.101.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - Obywatelska Rada Kultury Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Data wpływu: 2018-03-20

Data odpowiedzi: 2018-04-12

Treść wniosku:
Powołując się ponownie na art. 61 Konstytucji RP oraz na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie zanonimizowanej informacji w następującym zakresie:
1. Roczne sprawozdania Obywatelskiej Rady Kultury Olsztyna, za lata od 2013 do 2017. Rada jest ciałem doradczym oraz opiniującym i zgodnie z DEKLARACJĄ NA RZECZ KULTURY OLSZTYNA podpisanej przez Obywateli Kultury Olsztyna i Prezydenta Miasta Olsztyna Pana Piotra Grzymowicza w dniu 26 września 2013 roku jej zadania stanowią umowę społeczna o charakterze otwartym, a więc jawnym i transparentnym. Ponadto strony zgodnie uznały, iż Rada realizować będzie zadania wynikające z polityki kulturalnej samorządu olsztyńskiego, a tym samy jako ciało doradcze realizuje zadania publiczne. Roczne sprawozdania stanowią zatem informację jawną, ponieważ stroną umowy jest Urząd Miasta Olsztyna. Ponadto zgodnie z wyrokami WSA za informację publiczną należy uznać każdą wiadomość wytworzoną przez szeroko rozumiane władze publiczne, w tym podmioty sprawujące funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej, a Obywatelska Rada Kultury takie wykonuje.
2. Powołując się na treść pisma z dnia 26 lipca 2017 roku, KZ.403.4.2015 do Dyrektora NCK uzyskanego w drodze informacji publicznej z NCK o przesłanie pism wysłanych do NCK w sprawie „problemów z wypracowaniem dokumentów”, jak napisano w piśmie.
3. Powołując się na pismo z dnia 6 września 2017 roku, znak sprawy OK.1431.149.2017 ( w załączeniu) proszę o udzielenie odpowiedzi czy zostali powołani nowi Członkowie do Rady w miejsce osób, które zrezygnowały oraz o procedurze wyłaniania kandydatów na zastępstwo, dane wraz z datą powołania. Według tego pisma obecnie w Radzie jest 6 przedstawicieli Prezydenta Olsztyna i 4 przedstawicieli ruchu Obywatele Kultury Olsztyna. Tym samym naruszona zostaje Deklaracja i idea parytetu.
 
Forma przekazania informacji:
- przesłanie informacji pocztą elektroniczną
Treść odpowiedzi:
PDF, 607,97 KB metryczka
PDF, 689,88 KB metryczka
PDF, 128,95 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.101.2018 Wniosek - Obywatelska Rada Kultury Olsztyna
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-23 14:59:09
Wytworzył: Gabriela Konarzewska
Data wytworzenia: 2018-03-23
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Izabela Sowa-Dudulewicz
Data modyfikacji: 2018-04-13 13:01:25