UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.93.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - inicjatywy lokalne

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2018-03-12

Data odpowiedzi: 2018-03-26

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 t.j.) zwracam się z prośbą o następujące informacje dotyczące Państwa gminy:
Inicjatywa lokalna:
-Czy podjęto uchwałę o inicjatywie lokalnej? Proszę o wskazanie linku do BIP lub przesłanie uchwały w formacie pdf -Ile wniosków o realizację inicjatywy lokalnej złożono w okresie 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2017 z podziałem na lata 2014, 2015, 2016 i 2017?
-Ile wniosków zrealizowano w okresie 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2017 z podziałem na lata 2014, 2015, 2016, 2017? -Czy w budżecie gminy zarezerwowano kwotę na realizację inicjatywy w latach 2014, 2015, 2016, 2017? Jeśli tak, jaka była wysokość kwoty w poszczególnych latach?
Inicjatywa uchwałodawcza:
- Czy w statucie gminy zawarto możliwość występowania z inicjatywą uchwałodawczą przez mieszkańców?
Proszę o wskazanie linku do BIP lub przesłanie dokumentu w formacie pdf - Ile inicjatyw uchwałodawczych podjęli mieszkańcy w okresie w okresie 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2017 z podziałem na lata 2014, 2015, 2016, 2017?
- Ile inicjatyw uchwałodawczych Rada Gminy rozpatrzyła pozytywnie w okresie 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2017 z podziałem na lata 2014, 2015, 2016, 2017?
- Czego dotyczyły inicjatywy uchwałodawcze mieszkańców zgłoszone w okresie 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2017 z podziałem na lata 2014, 2015, 2016, 2017?
- Czego dotyczyły inicjatywy uchwałodawcze mieszkańców rozpatrzone pozytywnie przez radę gminy w okresie 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2017 z podziałem na lata 2014, 2015, 2016, 2017?
Konsultacje społeczne:
- Czy gmina posiada regulamin prowadzenia konsultacji społecznych (lub inny dokument regulujący kwestie konsultacji społecznych)? Proszę o wskazanie linku do BIP lub przesłanie dokumentu w formacie pdf
- Czy regulamin przewiduje możliwość inicjowania konsultacji przez mieszkańców?
- Liczba konsultacji społecznych zainicjowanych przez mieszkańców w okresie 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2017 z podziałem na lata?
- Jakich tematów dotyczyły konsultacje inicjowane przez mieszkańców w okresie 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2017 z podziałem na lata?

Forma przekazania informacji:
- przesłanie informacji pocztą elektroniczną
Treść odpowiedzi:
ODT, 68,70 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.93.2018 Wniosek - inicjatywy lokalne
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-14 10:53:35
Wytworzył: Bartosz Kamiński
Data wytworzenia: 2018-03-14
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Bartosz Kamiński
Data modyfikacji: 2018-07-20 10:00:41