UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.88.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-03-09

Data odpowiedzi: 2018-03-22

Treść wniosku:
W imieniu Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) wnosimy o udzielenie następujących informacji:
- Czy radcy prawni Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna, przed zleceniem zewnętrznej kancelarii prawnej sporządzenia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt I ACa 957/16 zajęli stanowisko co do zasadności złożenia ww. skargi? Wnosimy o przedłożenie kopii ww. stanowiska (opinii) radców prawnych wydziału prawnego.
- Dlaczego skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie o sygnaturze akt I ACa 957/16 sporządziła zewnętrzna kancelaria prawna, podczas gdy w obu instancjach Gminę Olsztyn reprezentowali radcy prawni wydziału prawnego Urzędu Miasta?
- W jaki sposób została wybrana kancelaria prawna, która sporządziła skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie o sygnaturze akt I ACa 957/16 (postępowanie przetargowe, bezprzetargowe)? Czy były oferty innych kancelarii prawnych na sporządzenie ww. skargi kasacyjnej?
- Wnosimy o przesłanie kopii umowy zawartej z kancelarią prawną Pawłowski Skromak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k., której zlecił Pan Prezydent sporządzenie skargi kasacyjnej w ww.sprawie.
- Wskazanie ile z prowadzonych spraw w imieniu Gminy Olsztyn przegrała, a ile wygrała kancelaria prawna Pawłowski Skromak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k. w latach 2013-2016 ? Czego dotyczyły prowadzone przez ww. kancelarię prawną sprawy? Jakie wynagrodzenie otrzymała kancelaria za prowadzenie ww. spraw w latach 2013-2016 (wynagrodzenie wynikające z umów oraz koszty zastępstwa procesowego)?
- Czy konsultował Pan Prezydent z Radą Miasta Olsztyna kwestię wynagrodzenia kancelarii prawnej za sporządzenie ww. skargi kasacyjnej? Czym kierował się Pan Prezydent podejmując decyzję o zleceniu sporządzenia skargi kasacyjnej zewnętrznej kancelarii prawnej za kwotę 30.750,00 zł? W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę treść art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznych, wnosimy o udzielenie powyższych informacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
Treść odpowiedzi:
PDF, 85,88 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.88.2018 Wniosek - skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-13 11:04:13
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-03-13
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-03-27 12:26:32