UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.71.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - decyzje budowlane

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-02-28

Data odpowiedzi: 2018-03-12

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j.) zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji, w odniesieniu do nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Bogumiła Linki, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 13, obręb 71, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1O/00041739/1, w następującym zakresie:
a) czy zostały wydane jakiekolwiek decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o pozwoleniu na budowę, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę albo toczą się obecnie postępowania zmierzające do wydania takich decyzji? Jeżeli takie decyzje zostały wydane, wnoszę również o udzielenie informacji czy są one ostateczne oraz czy toczą się postępowania mające na celu ich wzruszenie (w szczególności postępowania wznowieniowe lub dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji).
b) czy dla obszaru, na którym położona jest powyższa nieruchomość, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub czy dla tego obszaru została przyjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? W razie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, uprzejmie proszę o wskazanie, jakie jest przeznaczenie obszaru zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub też jaki jest status postępowania w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
c) jakie jest przeznaczenie przedmiotowej nieruchomości zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Olsztyna?
Poza udzieleniem odpowiedzi w formie pisemnej, uprzejmie proszę o przesłanie skanu odpowiedzi na adres mailowy.

Treść odpowiedzi:
DOC, 455,06 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.71.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - decyzje budowlane
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-03-02 08:47:06
Wytworzył: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Data wytworzenia: 2018-03-02
Odpowiedzialny: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-03-13 09:24:22