UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.69.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - ochrona środowiska

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-02-28

Data odpowiedzi: 2018-03-09

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t.) oraz na podstawie art. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j.), zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji w stosunku do nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Bogumiła Linki, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 13, obręb 71, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1O/00041739/1, w następującym zakresie:
a) czy powyższa nieruchomość jest zanieczyszczona lub czy teren, na którym się znajduje został wpisany do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 ze zm.)?
b) czy w stosunku do powyższej nieruchomości toczą się lub toczyły jakiekolwiek postępowania dotyczące wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów lub usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także czy w wyniku tych postępowań zostały na właściciela nieruchomości nałożone jakiekolwiek opłaty oraz w przypadku, gdy zostały nałożone jakiekolwiek opłaty to czy te opłaty zostały uiszczone?
c) czy w. stosunku do powyższej nieruchomości dokonano jakichkolwiek zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko?
Ponadto wnoszę o udzielenie informacji o ograniczeniach/zakazach/obowiązkach odnoszących się do wskazanej nieruchomości leżącej w kompetencji adresata niniejszego wniosku.
Poza udzieleniem odpowiedzi w formie pisemnej, uprzejmie proszę o przesłanie skanu odpowiedzi na adres mailowy.

Treść odpowiedzi:
DOC, 50.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.69.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - ochrona środowiska
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-03-02 08:41:49
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-03-02
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-03-16 13:32:31