UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.46.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - roboty budowlane budynku ul. Głowackiego 13/15

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-02-19

Data odpowiedzi: 2018-03-01

Treść wniosku:
dotyczy udzielenia informacji publicznej w zakresie nieruchomości przy ulicy Głowackiego 13/15 w Olsztynie
na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej niniejszym wnoszę o udzielenie informacji, czy w przeciągu ostatnich 10 lat zostały złożone zgłoszenia lub wnioski o wydanie pozwolenia na budowę dotyczących budynku lub lokali w budynku przy ulicy Głowackiego 13/15 w Olsztynie, ewentualnie budynku oraz lokali w budynku przy ulicy Głowackiego 13 i przy ulicy Głowackiego 15 w Olsztynie.
Jeżeli tak, to uprzejmie proszę o przesłanie skanów tych zgłoszeń wraz z załącznikami graficznymi oraz skanów decyzji wraz z załączonymi projektami budowlanymi.

Treść odpowiedzi:
W dniu 1.03.2018 r. Wnioskodawca odebrał kserokopie Decyzji II/503/2015, II/494/2015, II/86/2017, oraz zgłoszenia przyjętego przez organ milcząco (oznaczonego znakiem sprawy RMB.6743.97.2015) . Ponadto wykonał zdjęcia projektów - opisy i rysunki (wybrane fragmenty) do w.w. dokumentów .
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.46.2018 Wniosek - roboty budowlane budynku ul. Głowackiego 13/15
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-22 14:18:46
Wytworzył: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Data wytworzenia: 2018-02-22
Odpowiedzialny: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-03-05 16:03:40