UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.38.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - oferty w postępowaniach przetargowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-02-14

Data odpowiedzi: 2018-02-28

Treść wniosku:
Proszę o przekazanie informacji publicznej (może być poprzez pocztę e-mail) dla całej załączonej poniżej listy zamówień publicznych w zakresie:
1) lista wszystkich oferentów w każdym postępowaniu przetargowym
2) wartość każdej oferty w każdym postępowaniu przetargowym
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
Źródło: TED (Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych)

Pozycja w BZP: 163291468
Data informacji o wyniku w źródle: 2014-08-27
Przedmiot lub część, pakiet, zadanie:
Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej w zakresie odcinka A obejmującego ulice Witosa, Płoskiego, Sikorskiego i Tuwima w Olsztynie w ramach projektu pn. Modernizacja 1 rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie. 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa linii tramwajowej w ulicy Witosa, Płoskiego, al. Sikorskiego (ze skrzyżowaniem z ul. Pstrowskiego) oraz ul. Tuwima w ramach projektu pn. Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie odcinek A. 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC1999), opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów i zmieniającymi je Warunkami Szczególnymi. 3. Okres Zgłaszania Wad wynosić będzie 60 miesięcy od podpisania Świadectwa Przejęcia dla całości robót. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót, które zostały przekazane Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert, zgodnie z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego, w takim samym zakresie jak zakres objęty zamówieniem podstawowym, co zostało uwzględnione przy ustalaniu całkowitej końcowej wartości zamówienia.

Pozycja w BZP: 184324223
Data informacji o wyniku w źródle: 2014-09-25
Przedmiot lub część, pakiet, zadanie:
Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej w zakresie odcinka C obejmującego ciąg ulic: Żołnierska Kościuszki pl. Konstytucji 3 Maja Dworcowa Towarowa. 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka C trasy tramwajowej wraz z przebudową dróg i skrzyżowań w ciągu ulic: Żołnierska Kościuszki pl. Konstytucji 3 Maja Dworcowa Towarowa, według dostarczonej dokumentacji projektowej, w ramach Projektu: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie. 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą realizowane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów i zmieniającymi je Warunkami Szczególnymi. 3. Okres zgłaszania Wad wynosi 60 miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia i równy jest okresowi rękojmi i gwarancji. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót, które zostaną przekazane Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert, zgodnie z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Pozycja w BZP: 206364143
Data informacji o wyniku w źródle: 2014-10-25
Przedmiot lub część, pakiet, zadanie:
Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej Odcinek D obejmujący Al. Piłsudskiego, Pl. Jana Pawła II, ul. 11 Listopada, Pl. Jedności Słowiańskiej i ul. Pieniężnego. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka D trasy tramwajowej wraz z przebudową dróg i skrzyżowań w ciągu al. Piłsudskiego, Pl. Jana Pawła II, ul. 11 Listopada, Pl. Jedności Słowiańskiej i ul. Pieniężnego według dostarczonej dokumentacji projektowej, w ramach Projektu: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie. Dwutorowa trasa tramwajowo-autobusowa na tym odcinku rozpocznie się od skrzyżowania al. Piłsudskiego z ul. Kościuszki i dalej przebiegać będzie al. Piłsudskiego przez skrzyżowania z ul. Kopernika, ul. E. Plater i ul. Dąbrowszczaków. Od Pl. Jana Pawła II trasa zmieni się w jednotorową linię tramwajową i przebiegać będzie ul. 11 Listopada, przecinając skrzyżowanie z ul. M. Curie-Skłodowskiej i ul. Nowowiejskiego. Zakończenie odcinka zlokalizowane jest na Pl. Jedności Słowiańskiej, krańcówką jednotorową. W związku z prowadzeniem trasy tramwajowej ul. 11 Listopada należy wykonać ul. Pieniężnego, na odcinku od Pl. Jana Pawła II do ul. 22 Stycznia, jako dwukierunkową wraz z dostosowaniem skrzyżowań. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą realizowane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów i zmieniającymi je Warunkami Szczególnymi.

Treść odpowiedzi:
PDF, 997,42 KB metryczka
DOC, 80 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.38.2018 Wniosek - oferty w postępowaniach przetargowych
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-16 08:12:01
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-02-16
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2018-02-28 11:36:57