UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.35.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - Plan Zarządzania Kryzysowego miasta Olsztyn

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Data wpływu: 2018-02-12

Data odpowiedzi: 2018-02-23

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Aktualny Plan Zarządzania Kryzysowego miasta Olsztyn.
2. Załączniki funkcjonalne do Planu Zarządzania Kryzysowego.
3. Część graficzna Planu Zarządzania Kryzysowego (na której przedstawione są źródła zaopatrzenia, w tym zasoby terenowej infrastruktury logistycznej i medycznej, drogi dowozu i ewakuacji, tymczasowe miejsca zakwaterowania ewakuowanej ludności, miejsca stacjonowania podmiotów wykonawczych realizujących zadania logistyczne i medyczne, obiekty na bazie których świadczone są usługi gospodarczo-bytowe, źródła wody technicznej, siedziby organizacji pozarządowych i humanitarnych uczestniczących w realizacji przedsięwzięć logistycznych i medycznych).
4. Zamiar szefa ZZK na prowadzenie akcji kryzysowej (sposób organizacji przedsięwzięć logistycznych i medycznych na rzecz poszkodowanej ludności, podział sił i środków logistycznych i medycznych przeznaczonych do realizacji zadań logistycznych, zakres i sposób wykorzystania terenowych zasobów logistycznych i medycznych w procesie reagowania kryzysowego).
5. Zarządzenia wydawane przez szefów ZZK.
6. Warianty zabezpieczenia logistycznego (medycznego).
7. Meldunki danych do zamiaru szefa ZZK (Główne zadania logistyczne i medyczne przewidziane do realizacji w akcji reagowania kryzysowego, propozycje sposobów realizacji zadań logistycznych i medycznych).
8. Dokumenty dyrektywne (aneksy logistyczne i medyczne do rozporządzeń, zarządzeń  lub decyzji administracyjnych).
9. Plan realizacji zadań logistycznych i medycznych.
10. Załączniki do Planu Zarządzania Kryzysowego opracowane przez grupę logistyczna i medyczna ZZK (Plan dostaw zaopatrzenia dla ludności poszkodowanej, plan świadczenia usług gospodarczo-bytowych. Plan organizacji tymczasowych miejsc zakwaterowania, plan organizacji ewakuacji medycznej, plan organizacji przedsięwzięć sanitarnohigienicznych/przeciwepidemicznych, plan zaopatrywania w sprzęt i materiały medycznej, plan organizacji pomocy socjalno-bytowej).
11. Potrzeby logistyczne i Potencjał logistyczny miasta.
Forma udostępnienia informacji: odbiór osobistyTreść odpowiedzi:
Wnioskodawca wycofał wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.35.2018 Wniosek - Plan Zarządzania Kryzysowego miasta Olsztyn
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-14 09:53:12
Wytworzył: Mieczysław Wójcik
Data wytworzenia: 2018-02-14
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-03-14 14:43:19