UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLIV/854/18
Data podjęcia: 31-01-2018
Data opublikowania: 13-03-2018
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 roku, poz. 1189
Data wejścia w życie: 28-03-2018
Tytuł Uchwały: w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartąską, Bpa Tomasza Wilczyńskiego, Bpa Tadeusza Płoskiego i granicą Miasta, część A”
Ewentualne adnotacje:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr PN.4131.109.2018 z dnia 9.03.18  stwierdza nieważność uchwały Nr XLIV/854/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartąską, Bpa Tomasza Wilczyńskiego, Bpa Tadeusza Płoskiego i granicą Miasta, część A”

w części dotyczącej:

- § 7 pkt 2 w zakresie wyrazów „dla których obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętych robotami ziemnymi na zasadach określonych przepisami dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”,

- § 7 pkt 3,

- § 8 pkt 11 w zakresie wyrazów „dopuszcza się przesadzanie lub wycinkę istniejącego drzewostanu wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, teren wokół drzew należy zagospodarować w sposób zapewniający naturalną wegetację”,

- § 8 pkt 13 lit. a),

- § 8 pkt 17 w zakresie wyrazów „pod warunkiem stosowania do celów grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji substancji szkodliwych do powietrza oraz stosowania do ich spalania urządzeń charakteryzujących się wysokim stopniem sprawności, a także rozwiązania wykorzystujące energię elektryczną lub odnawialne źródła energii” ,

-§ 11 pkt 1,2,3,4,5,

- § 13 pkt 7,

- § 13 pkt 8,

- § 13 pkt 13 lit. c),

- § 13 pkt 14 lit. c),

- § 13 pkt 15 w zakresie wyrazów „pod warunkiem stosowania do celów grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji substancji szkodliwych do powietrza oraz stosowania do ich spalania urządzeń charakteryzujących się wysokim stopniem sprawności, a także rozwiązania wykorzystujące energię elektryczną lub odnawialne źródła energii” ,

- § 16 ust. 4 oraz załącznika graficznego Nr 1 w części odnoszącej się do terenu oznaczonego symbolem 4 MW.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLIV/854/18 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartąską, Bpa Tomasza Wilczyńskiego, Bpa Tadeusza Płoskiego i granicą Miasta, część A”
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2018-01-23 11:53:06
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-01-23
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-04-24 11:36:03