UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.7.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - opieka nad zwierzętami

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-01-15

Data odpowiedzi: 2018-01-23

Treść wniosku:
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej informacji:
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?
2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?
3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2017 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
4. jaki był w 2017 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2017 r.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku.
Podstawa prawna naszej prośby: ustawa z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.)

Treść odpowiedzi:
Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 15.01.2018r. dotyczący udostępnienia informacji publicznej w przedmiocie sprawowanej przez Gminę opieki nad bezdomnymi zwierzętami, zawiadamiam, że Urząd Miasta Olsztyna nie posiada wyżej wymienionej informacji.
Z posiadanej przez Urząd wiedzy, wynika że dysponentem takich danych jest gminna jednostka Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie z siedzibą przy ul. Turystycznej 2, e-mail: biuro@schronisko.olsztyn.pl, do której proponuję zwrócić się ze stosownym wnioskiem.

Z poważaniem
Zdzisław Zdanowski
Dyrektor Wydziału Środowiska
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.7.2018 Wniosek - opieka nad zwierzętami
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-17 09:49:20
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-01-17
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-23 08:00:49