UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.3.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - stosowanie instytucji posiedzenia w trybie współdziałania

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-01-04

Data odpowiedzi: 2018-01-18

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. proszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez:
1. wskazanie czy w postępowaniach prowadzonych w Państwa urzędzie zastosowanie znalazła wprowadzona z dniem 1 czerwca 2017 r. instytucja posiedzenia w trybie współdziałania (art. 106a k.p.a.), w szczególności zaś czy:
  - do urzędu skierowano wnioski o przeprowadzenie posiedzenia w trybie współdziałania;
  - zwołano z urzędu lub na wniosek posiedzenie w trybie współdziałania;
2. przesłanie wszelkich wniosków o przeprowadzenie posiedzenia w trybie współdziałania oraz wszelkich dokumentów skierowanych do urzędu lub wytworzonych w urzędzie w związku z posiedzeniem (w szczególności protokołów z posiedzeń oraz wydanych w związku z nim postanowień),
3. wskazanie, czy w postępowaniach prowadzonych w Państwa urzędzie zastosowanie znalazła zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść strony (art. 7a k.p.a.);
4. przesłanie rozstrzygnięć, w których zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść strony została powołana wprost;
5. wskazanie, czy w postępowaniach prowadzonych w Państwa urzędzie zastosowanie znalazła zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony (art. 81 a k.p.a.);
6. przesłanie rozstrzygnięć, w których zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony została powołana wprost;
7. wskazanie, czy w skierowanych do stron zawiadomieniach o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wskazano przesłanki zależne od strony, które nie zostały na dzień wysłania Informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.);
8. przesłanie kopii zawiadomień zawierających wskazanie, o którym mowa w art. 79a k.p.a.;
9. wskazanie, czy w postępowaniach prowadzonych w Państwa urzędzie zastosowanie znalazły przepisy wprowadzone w ramach działu IVa k.p.a., w tym w szczególności czy:
  - zastosowano dyrektywy wymiaru kary wskazane w art. 189d k.p.a.;
  - odstąpiono od wymierzenia kary ze względu na wystąpienie siły wyższej (art. 189e k.p.a.);
  - odstąpiono od wymierzenia kary ze względu na wystąpienie przesłanek wskazanych w art. 189f k.p.a.;
  - umorzono postępowanie lub zakończono postępowanie w innym trybie ze względu na wystąpienie przedawnienia (art. 189g k.p.a.);
10. przesłanie kopii decyzji i postanowień wydanych z powołaniem wskazanych przepisów działu IVa k.p.a.
Uprzejmie proszę o udostępnienie ww. informacji i dokumentów w formie elektronicznej i przesłanie ich pocztą elektroniczną na adres e-mall.

Treść odpowiedzi:
DOC, 86.5 KB metryczka
PDF, 1,09 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.3.2018 Wniosek - stosowanie instytucji posiedzenia w trybie współdziałania
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-08 10:32:43
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-01-08
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-22 12:03:40