• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.325.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - rozbiórka budynku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9A

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2017-12-21

Data odpowiedzi: 2018-01-17

Treść wniosku:
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o pisemną odpowiedź na poniższe pytania:
1. Kto był odpowiedzialny w Urzędzie Gminy Olsztyn za odbiór robót i zatwierdzenie wypłaty wynagrodzenia za wykonanie zamówienia "Rozbiórki budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9A w Olsztynie (dz. Nr 63-128) wraz z wywozem i utylizacją odpadów z rozbiórki, uporządkowaniem, zabezpieczeniem i wyrównaniem terenu po rozbiórce" (nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 314508-2010 r.)?
2. Dlaczego powyższe zamówienie wygrała firma oferująca najwyższą stawkę tj. 66185,00 zł, mimo że była zaproponowana oferta (najniższa) w wysokości 47336,00 zł?
3. Dlaczego dokonano rozbiórki budynku sprzętem mechanicznym, pomimo wytycznych z dokumentacji projektowej (umowa nr 41 /05/2010/02(001) z dnia 7.06.2010 r. opracowana przez mgr inż. Dariusza Kubickiego upr. bud. WAM/0062/POOK/05), ściśle mówiącej o tym, że: "...Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu", "...Rozbiórkę ścian działowych należy rozpocząć od odbicia tynków względnie terakoty. Po usunięciu z miejsca roboczego gruzu przystąpić do rozbierania ścian od góry, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań", "...rozbiórkę pokrycia prowadzić z pomostów roboczych w kolejności: zerwanie papy, demontaż deskowania oraz obróbek blacharskich z orynnowaniem", itp. zalecenia?
4. Czy w związku ze zmianą sposobu wykonania rozbiórki powyższego budynku (z ręcznej na mechaniczną) Urząd Gminy zmienił treść umowy z wykonawcą, a w szczególności punkt dotyczący wysokości zapłaty za prace rozbiórkowe?
5. Kto i jakie konsekwencje poniósł za niezabezpieczenie we właściwy sposób terenu, na którym są prowadzone prace rozbiórkowe, pomimo, że są takie wymagania w dokumentacji: "teren... powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu"?
6. Kto i jakie konsekwencje poniósł za rozebranie "wspólnej ściany pomiędzy rzeczonym budynkiem, a przyległym budynkiem gospodarczym zlokalizowanym na działce nr 63-48/3", pomimo wyraźnego zastrzeżenia w dokumentacji projektowej, że należy ją zachować?
7. W którym roku i w jakim trybie rozwiązano umowę najmu podmiotowi zajmującemu budynek byłej Spółdzielni Inwalidów mieszczący się przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9A?
8. W jakiej wysokości płacił czynsz najemca wyżej wymienionego budynku (proszę o podanie kwoty za ostatni rok wynajmowania)?
9. Ile czasu upłynęło od daty wypowiedzenia umowy najemcy budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9A do momentu wyburzenia tego obiektu?
10. Czy najemca tego budynku miał w zakresie obowiązków najemcy właściwe dbanie o stan techniczny wynajmowanego obiektu?
11. W jakim stanie technicznym był budynek przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9A w chwili wypowiedzenia umowy najmu?

Treść odpowiedzi:
DOC, 72 KB metryczka
DOC, 77.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.325.2017 Wniosek - rozbiórka budynku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9A
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-29 12:24:13
Wytworzył: Krzysztof Śmieciński
Data wytworzenia: 2017-12-29
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-19 11:56:31