• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.300.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN)

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2017-12-04

Data odpowiedzi: 2017-12-14

Treść wniosku:
Szanowny Panie Prezydencie,
Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania
Zwracam się do Pana z wnioskiem o udostępnienie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania w celach niekomercyjnych, naukowych i dydaktycznych zgodnie z art. 21 Ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).
Informacje sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystane stanowią odpowiedzi na poniższy zestaw pytań związany z prowadzonymi przez Pana: Ewidencją Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjną Ewidencją Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz Rejestrem Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN).
Celem niniejszego wniosku jest zebranie danych i wykorzystanie ich w celach niekomercyjnych, naukowych i dydaktycznych do opracowanie w skali całego kraju (niniejsze pismo zostało rozesłane do wszystkich starostw w Polsce) publikacji naukowych w formie artykułów/książek, wykładów oraz aplikacji internetowych prezentujących odpowiedzi na przedstawione pytania dotyczące sposobu prowadzenia EGiB, GESUT i RCiWN jak i sposobu ich udostępniania obywatelom.
Uprzejmie proszę o przygotowanie informacji w formie pisemnej, elektronicznej w jednym z następujących formatów: *.doc lub *.pdf. Jednocześnie przygotowaną informację proszę przekazać jako załącznik wraz z warunkami ponownego wykorzystania za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail.
Uprzejmie proszę o umożliwienie mojej osobie bezterminowe ponowne wykorzystanie niniejszych informacji sektora publicznego. Prośba moja związana jest z cyklicznym prowadzeniem wykładów m.in. z przedmiotu "Zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne w geodezji i kartografii" na Uniwersytecie, w ramach którego poruszam niniejsze tematy oraz z wydłużonym czasem publikacji artykułów i książek.
Zestaw pytań - EGiB, GESUT, RCiWN
1. Czy w Mieście, którym Pan zarządza wdrożono i udostępniono obywatelom oficjalny geoportal (portal mapowy) prezentujący dane przestrzenne?
2. Jaki jest adres internetowy oficjalnego geoportalu (portalu mapowego) Miasta?
3. Czy na oficjalnym geoportalu (portalu mapowym) prezentowane są dane z bazy Ewidencji Gruntów i Budynków?
4. Jak często następuje aktualizacja danych pochodzących z bazy EGiB prezentowanych na geoportalu (portalu mapowym)?
5. Które z wymienionych klas obiektów przestrzennych bazy EGiB prezentowane są na oficjalnym geoportalu (portalu mapowym): działki, numery działek, budynki, numery porządkowe budynków, funkcje budynków, liczba kondygnacji budynku, klasoużytki, inne (jakie?)…………?
6. Czy w ramach istniejącego geoportalu/systemu teleinformatycznego opracowano i udostępniono obywatelom usługi WMS/WMTS umożliwiające wyświetlanie danych z bazy EGiB np. w zewnętrznym oprogramowaniu geomatycznym takim jak QGIS, ArcGIS?
7. Jaki jest adres internetowy usług WMS/WMTS prezentujących dane z bazy EGiB?
8. Jaki procent powierzchni Miasta pokryty jest bazą EGiB w formie wektorowej?
9. Czy na oficjalnym geoportalu (portalu mapowym) prezentowane są dane z bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu?
10. Które z wymienionych klas obiektów przestrzennych bazy GESUT prezentowane są na oficjalnym geoportalu (portalu mapowym): sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna, opisy sieci energetycznej, opisy sieci wodociągowej, opisy sieci kanalizacyjnej, opisy sieci gazowej, opisy sieci telekomunikacyjnej, szafki energetyczne, hydranty, słupy wysokiego napięcia, latarnia, inne (jakie?)………………….?
11. Jaki procent powierzchni Miasta pokryty jest bazą GESUT w formie wektorowej?
12. Czy w ramach istniejącego geoportalu/systemu teleinformatycznego opracowano i udostępniono obywatelom usługi WMS/WMTS umożliwiające wyświetlanie danych z bazy GESUT np. w zewnętrznym oprogramowaniu geomatycznym takim jak QGIS, ArcGIS?
13. Jaki jest adres internetowy usług WMS/WMTS prezentujących dane z bazy GESUT?
14. Czy w ramach geoportalu (portalu mapowego) opracowano odrębny moduł przeznaczony dla rzeczoznawców majątkowych?
15. Jaki jest adres internetowy do odrębnego moduł przeznaczonego dla rzeczoznawców majątkowych?
16. Jakie dodatkowe informacje, funkcjonalności nie występujące w części ogólnodostępnej geoportalu posiada moduł dedykowany rzeczoznawcom majątkowym?
17. Czy istnieje możliwość zakupu danych RCiWN przez Internet za pomocą dedykowanego modułu w geoportalu bez konieczności kontaktu osobistego z pracownikami w siedzibie ODGiK?
18. Jakie inne dostępne dane o nieruchomościach i ich częściach składowych nie wymienione w § 74 Rozporządzenia MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków zapisywane i udostępniane są w prowadzonym Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym? Np. numer Księgi Wieczystej, współrzędne geometrycznego środka nieruchomości, sieci uzbrojenia terenu, informacje ze studium, informacje z mpzp (jeśli istnieje) inne (jakie?)………
19. W którym z wymienionych programów teleinformatycznych prowadzony jest RCiWN? EGB V-GEOBAZA, ERGO-COMARCH, GEO-INFO-SYSTHERM, KATASTER ONLINE-INTERGRAPH, REJCEN-GEOBID, TURBOEWID-GEOMATYKA KRAKÓW, inny (jaki?)…………..
20. Ile transakcji wprowadzono do RCiWN od początku 2017 roku do dnia odpowiedzi na niniejsze pytanie? Jaka jest data odpowiedzi na niniejsze pytanie?
21. W którym z wymienionych formatów danych cyfrowych najczęściej wydawane są rzeczoznawcom majątkowym dane z RCiWN (proszę wskazać jeden najczęściej wybierany)? *.csv, *.doc, *.gml, *.html, *.ods, *.odt, *.pdf, *.rtf, *.swde, *.txt,
22. Jaki jest numer telefonu służbowego oraz e-mail służbowy do osoby/osób zajmujących się bezpośrednio udostępnianiem danych EGiB geodetom uprawnionym?
23. Jaki jest numer telefonu służbowego oraz e-mail służbowy do osoby/osób zajmujących się bezpośrednio udostępnianiem danych RCiWN rzeczoznawcom majątkowym?
24. Czy adres siedziby właściwego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest taki sam jak adres siedziby właściwego miejscowo Urzędu Miasta?
W razie zaistnienia pytań dotyczących niniejszego zestawu pytań uprzejmie proszę o kontakt pod nr tel. lub e-mail.

Treść odpowiedzi:
DOC, 45.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.300.2017 Wniosek - Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN)
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-07 10:36:44
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2017-12-07
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-12-15 09:34:35