• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.292.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - wycinka drzew podczas inwestycji pn. budowa linii elektroenergetycznej Ostrołęka - Olsztyn Mątki

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2017-11-21

Data odpowiedzi: 2017-11-24

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Na jakiej podstawie prawnej wydano w Państwa Gminie decyzję (zgodę/zgody) na wycinkę drzew przy inwestycji pn. budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ostrołęka - Olsztyn Mątki. Czy kryterium tym było kryterium wieku drzew (drzewa powyżej 10 lat), czy może decyzja/decyzje na wycinkę drzew skonstruowana już została w oparciu o przepisy obowiązujące od sierpnia 2015 roku, a tym samym podstawą do zakwalifikowania danego drzewa do wycinki nie był jego wiek, tylko obwód pnia.
Proszę o jak najszybsze udostępnienie informacji w formie elektronicznej na adres e-mail.

Treść odpowiedzi:
W odpowiedzi na mail'a, dotyczącego udostępnienia informacji publicznej w zakresie wydawania zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją pn. "Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ostrołęka - Olsztyn Mątki" przekazuję, że przedmiotowa inwestycja została zrealizowana na podstawie Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci (Dz. U. 2015 poz. 1265 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, na wniosek inwestora, wydaje właściwy miejscowo wojewoda.
Natomiast na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci (Dz. U. 2015 poz. 1265 z późn. zm.) do gruntów objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji zakresie sieci przesyłowej nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.
Wobec powyższego przekazuję, że nie wydano odrębnej decyzji na usuwanie drzew/krzewów, rosnących na terenie miasta Olsztyna, kolidujących z inwestycją pn. "Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ostrołęka - Olsztyn Mątki".
z poważaniem
Zdzisław Zdanowski
Dyrektor Wydziału Środowiska
Urzędu Miasta Olsztyna
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.292.2017 Wniosek - wycinka drzew podczas inwestycji pn. budowa linii elektroenergetycznej Ostrołęka - Olsztyn Mątki
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-11-27 10:39:16
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2017-11-27
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-11-27 11:04:20