• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.261.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - uchwała o sytuowaniu tablic i urządzeń reklamowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa

Data wpływu: 2017-10-23

Data odpowiedzi: 2017-10-27

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 4, art. 6 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) dalej, jako "Ustawa", wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następujących sprawach:
(i) czy na obszarze Olsztyna została podjęta uchwała w na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 poz.1073) w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń oraz o wskazanie numeru uchwały oraz daty i miejsca jej publikacji,
(ii) jeżeli nie została podjęta uchwała, o której mowa w punkcie (i) powyżej, informacji czy, na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została podjęta uchwała o przygotowaniu uchwały, o której mowa w pkt (i) powyżej oraz informacji dotyczącej dalszego procesu sporządzania wskazanej wyżej uchwały, zgodnie z art. 37b ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:
a) przekazanie informacji dotyczącej stopnia zaawansowania procedury w przedmiocie uchwalenia uchwały, o której mowa w punkcie (i) powyżej;
b) planowanej dacie uchwalenia uchwały, o której mowa w punkcie (i) powyżej;
c) przekazanie informacji o dokonanych uzgodnieniach i uzyskanych opiniach;
d) przekazanie informacji o przewidywanej dacie wyłożenia projektu uchwały, o której mowa w punkcie (i) powyżej do publicznego wglądu;
W celu usprawnienia postępowania oraz obniżenia jego kosztów, na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy, wnoszę o przesłanie powyższych informacji na adres e-mail.
Zwracam się również z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o możliwym terminie udostępnienia dokumentów na powyższy adres e-mail łub telefonicznie.

Treść odpowiedzi:
ODT, 35,14 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.261.2017 Wniosek - uchwała o sytuowaniu tablic i urządzeń reklamowych
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-24 11:43:20
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2017-10-24
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2017-11-02 13:36:55