• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.258.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - powiadomienia SMS wysyłane do mieszkańców

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Informatyki

Data wpływu: 2017-10-11

Data odpowiedzi: 2017-10-24

Treść wniosku:
Na podstawie art. 61, w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwracam się o udostępnienie informacji publicznej prostej w postaci odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy Urząd Miasta Olsztyna świadczy usługę polegającą na wysyłaniu powiadomień SMS do swoich petentów (mieszkańców)?
2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest pozytywna (TAK), to:
2a. Proszę o dołączenie do odpowiedzi skanu aktualnych umów na usługi SMS świadczone dla Urząd Miasta Olsztyna,
2b. Proszę o informację ile łącznie wiadomości SMS zostało wysłanych w całym 2016 roku,
2c. Proszę o udzielenie informacji czy system powiadomień służy poza wysyłaniem komunikatów nadawanych każdorazowo przez operatora także do wysyłania komunikatów automatycznych dotyczących np. wyłączeń prądu, wysokości podatków albo terminu wywozu odpadów?
3. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna (NIE), to:
3a. Czy Urząd Miasta Olsztyna podjął jakiekolwiek działania w celu docelowego uruchomienia usługi polegającej na powiadamianiu swoich petentów (mieszkańców) za pomocą wiadomości SMS?
3b. Czy Urząd Miasta Olsztyna stosuje inne metody bezpośredniego dotarcia z komunikatami do mieszkańców (petentów)? Jeśli tak to proszę podać informację, jakie są to metody.
4. Czy dostęp do oficjalnej strony internetowej Urząd Miasta Olsztyna jest zabezpieczony poprzez certyfikat SSL?
5. Czy dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej dla Urząd Miasta Olsztyna jest zabezpieczony poprzez certyfikat SSL?

Wnioskowaną informację proszę dostarczyć bez zbędnej zwłoki w ustawowym terminie do 14 dni w formie cyfrowej na adres poczty elektronicznej.

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Organ może odmówić udzielenia informacji publicznej z uwagi na ochronę informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Jednak jeżeli odmawia, to ma tego dokonać w procesowej formie decyzji administracyjnej (por. wyrok WSA w W-wie sygn. akt. II SAB/Wa 170/13). Przedstawienie informacji zupełnie innej, niż ta, na którą oczekuje wnioskodawca, informacji niepełnej lub też informacji wymijającej czy wręcz nieadekwatnej do treści wniosku lub gdy podmiot odmawia jej udzielenia w nieprzewidzianej do tej czynności formie świadczy o bezczynności podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej (por. wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 roku sygn. akt. I OSK 2569/12).

Treść odpowiedzi:
DOC, 89.5 KB metryczka
PDF, 6,26 MB metryczka
PDF, 510,71 KB metryczka
PDF, 2,76 MB metryczka
PDF, 1,63 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.258.2017 Wniosek - powiadomienia SMS wysyłane do mieszkańców
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-16 09:32:56
Wytworzył: Rafał Ruchlewicz
Data wytworzenia: 2017-10-16
Odpowiedzialny: Rafał Ruchlewicz
Ostatnio modyfikował: Karol Tabaka
Data modyfikacji: 2017-10-24 14:42:57