• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.238.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumenty związane z robotami budowlanymi ul. Gietkowska 5

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa

Data wpływu: 2017-09-21

Data odpowiedzi: 2017-09-26

Treść wniosku:

Działając w imieniu własnym, niniejszym na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198), zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie nieprzetworzonej informacji publicznej w zakresie robót budowlanych prowadzonych na nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gietkowskiej 5 w Olsztynie, stanowiącej działkę numer 6/8, obręb geodezyjny numer 30, poprzez przedstawienie, następujących dokumentów:
- decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
- pozwolenia na rozbiórkę,
- zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania prac budowlanych.

Ponadto uprzejmie podaję do wiadomości, iż opłata za udzielenie informacji publicznej, o ile taka wystąpi, zostanie uiszczona niezwłocznie po wezwaniu do jej regulowania.

Nadto, niniejszym pismem wskazuję, że udzielenie stosownej informacji publicznej winno nastąpić za pośrednictwem poczty e-mail.

Jednocześnie wskazuję, że niniejsza sprawa winna być załatwione niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wniosku.

Treść odpowiedzi:
W dniu 26.09.2017 została przygotowana odpowiedź dla Wnioskodawcy. Odpowiedź wysłano drogą elektroniczną wraz z Decyzjami nr II/180/2015 z 4.05.2015 r. i nr II-321/2016 z 12.07.2016 r, dotyczącymi nieruchomości przy ul. Gietkowskiej 5 dz.6/8 obr. 30.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.238.2017 Wniosek - dokumenty związane z robotami budowlanymi ul. Gietkowska 5
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-09-25 08:44:13
Wytworzył: Małgorzata Warnel
Data wytworzenia: 2017-09-25
Odpowiedzialny: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2017-10-03 08:28:13