• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.232.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - roszczenia dotyczące nieruchomości Al. Generała Sikorskiego 2b

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2017-09-18

Data odpowiedzi: 2017-09-27

Treść wniosku:

Uprzejmie proszę o udzielenie informacji czy w stosunku do poniższych nieruchomości zostały zgłoszone jakiekolwiek roszczenia reprywatyzacyjne, w tym roszczenia dawnych właścicieli poniżej opisanej nieruchomości lub ich następców prawnych, dotyczące zwrotu nieruchomości wywłaszczonych (lub przejętych przez Skarb Państwa bądź organ administracji publicznej na innej podstawie prawnej) lub sprawy ich wywłaszczenia lub innego, podobnego postępowania, bądź czy toczą się lub toczyły się przed tutejszym urzędem jakiekolwiek postępowania w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, a także postępowania odwoławcze od decyzji w sprawach zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, bądź w sprawach wywłaszczeń lub innych podobnych sprawach:

1) nieruchomość położona w Olsztynie, przy alei gen. Władysława Sikorskiego 2B, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 1/9, obręb 0106, Olsztyn 106, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL10/00075007/8; użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest spółka A-R-A RETAIL CENTERS S.A R.L. z siedzibą w Luksemburgu;

2) nieruchomość położona w Olsztynie, przy alei gen. Władysława Sikorskiego, składająca się z działek o następujących numerach ewidencyjnych: 8/2, 13/4, 13/3, 11/3 - obręb 112,12/27, 401/7,12/22, 12/23, 401/5, 401/6 - obręb 0112, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL10/00064539/6; użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest spółka A-R-A RETAIL CENTERS S.A R.L. z siedzibą w Luksemburgu.

W przypadku występowania jakichkolwiek przedmiotowych roszczeń, uprzejmie proszę o udostępnienie kopii rozstrzygnięcia.

Podstawę prawną niniejszego wniosku stanowi ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, która przyznaje każdemu prawo do informacji publicznej, podlegające ograniczeniu jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, oraz o ochronie danych osobowych.

Uprzejmie proszę o dokonywanie wszelkich doręczeń w związku z niniejszym wnioskiem, bezpośrednio na adres wskazany na wstępie niniejszego wniosku oraz jeśli to możliwe o przesłanie skan-u odpowiedzi drogą mail-ową.

Treść odpowiedzi:
DOC, 23 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.232.2017 Wniosek - roszczenia dotyczące nieruchomości Al. Generała Sikorskiego 2b
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-09-20 10:33:08
Wytworzył: Sławomir Bernat
Data wytworzenia: 2017-09-20
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-09-29 10:37:52