• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych


: 

Tel.: 89 522-28-21

Fax: 89 522-28-21

Budynek: ul. Ryszarda Knosały 3

Pokój: 14, 15, 17 (I piętro), 22, 26-27 (II piętro)

E-mail: ngo@olsztyn.eu, zdrowie@olsztyn.eu

Do zadań Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych należy:
1) realizacja polityki zdrowotnej i społecznej Miasta,
2) współpraca z podmiotami publicznymi, niepublicznymi, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sektorze ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
3) opracowywanie, koordynacja oraz realizacja programów zdrowotnych oraz programów dotyczących problematyki społecznej,
4) wspieranie działań zmierzających do organizowania rodzinnych form opieki nad dzieckiem,
5) współdziałanie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Biurem Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań obronnych zleconych Zarządzeniem Prezydenta dotyczących ochrony zdrowia,
6) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów dotyczących zdrowia i polityki społecznej,
7) realizowanie zadań związanych z członkostwem Olsztyna w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich,
8) monitorowanie działalności i przechowywanie dokumentów o utworzeniu/przekształceniu jednostek miejskich działających w zakresie ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej bezpośrednio nadzorowanych przez Pierwszego Zastępcę Prezydenta,
9) prowadzenie ewidencji zawierającej liczbę, formę organizacyjno – prawną jednostek wymienionych w pkt 8, z uwzględnieniem rodzajów i numerów dokumentów o ich utworzeniu/przekształceniu oraz rodzajów podległości (podległe, nadzorowane),
10) opracowywanie projektów i nadzór nad realizacją  rocznych programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,
11) monitorowanie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i wykonywanie zadań wynikających z uchwalonych przez Radę programów,
12) wykonywanie zadań nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami mającymi siedzibę w Olsztynie,
13) przyjmowanie zgłoszeń powołania terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń oraz nadzór nad nimi,
14) prowadzenie działań na rzecz rozwoju wolontariatu oraz społeczeństwa obywatelskiego,
15) prowadzenie czynności nadzoru i kontroli finansowej dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
16) współdziałanie z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami mającymi siedzibę w Olsztynie, w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
17) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Załatwianie spraw w Wydziale Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych (SP)
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2016-10-26 13:20:35
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2016-10-26
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-01-07 08:51:46