UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej


Kierująca komórką: Sylwia Rembiszewska-Piątek

Tel.: 89 506-09-33

Fax: 89 521-49-01

Budynek: ul. Ryszarda Knosały 3

Pokój: 14, 15, 17 (I piętro), 22, 26-27 (II piętro)

E-mail: zdrowie@olsztyn.eu

Do zadań Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej należy:

1)      realizacja polityki zdrowotnej i społecznej Miasta,

2)      współpraca z podmiotami publicznymi, niepublicznymi, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sektorze ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, instytucjonalnych form opieki nad małymi dziećmi, polityki senioralnej,

3)      opracowywanie, koordynacja, realizacja programów zdrowotnych, programów dotyczących problematyki społecznej oraz polityki senioralnej i prorodzinnej,

4)      realizowanie zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

5)      prowadzenie działań na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnością,

6)      realizowanie, monitorowanie i kontrola zadań związanych z udzielaniem dotacji z budżetu Miasta,

7)      wspieranie działań zmierzających do organizowania rodzinnych form opieki nad dzieckiem,

8)      współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Biurem Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań obronnych zleconych Zarządzeniem Prezydenta dotyczących ochrony zdrowia,

9)      pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów dotyczących zdrowia, polityki społecznej, senioralnej i prorodzinnej.

10)  realizowanie zadań związanych z członkostwem Olsztyna w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich,

11)  monitorowanie działalności i przechowywanie dokumentów o utworzeniu/prezekształceniu jednostek miejskich działających w zakresie ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej,

12)  prowadzenie ewidencji zawierającej liczbę, formę organizacyjno – prawną jednostek wymienionych w pkt 11, z uwzględnieniem rodzajów i numerów dokumentów o ich utworzeniu/przekształceniu oraz rodzajów podległości (podległe, nadzorowane),

13)  nadzór oraz monitorowanie prawidłowości realizacji zadań statutowych, a w szczególności realizacji budżetu przez jednostki miejskie działające w zakresie ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej,

14)  realizacja zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej,
w szczególności w zakresie dotacji udzielanych z budżetu państwa,

15)  opracowywanie projektów i nadzór na realizacją strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Olsztyna,

16)  prowadzenie spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną,

17)  realizacja zadań związanych z rozwojem polityki prorodzinnej na terenie Miasta, w szczególności Programu Karta Dużej Rodziny,

18)  prowadzenie postępowań o udzielenie pomocy repatriantom w zakresie określonym ustawą o repatriacji.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (Z)
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2016-10-26 13:20:35
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2016-10-26
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2021-03-09 11:51:16